Egenreferat. Det finns en kunskapslucka om förekomst och riskfaktorer för subduralblödning (SDH) hos spädbarn. Syftet med denna studie [1] var att beskriva incidens, fördelning mellan olika diagnosgrupper av SDH, ålder, kön, fallolyckor, annan sjuklighet, misshandelsdiagnos samt maternella och perinatala riskfaktorer.

Designen var en nationell populationsbaserad registerstudie med barn födda i Sverige 1997–2014 som följdes under första levnadsåret. Data hämtades från Patient-, Medicinska födelse- respektive Dödsorsaksregistret. Utfallsdiagnoserna (ICD-10) var SDH vid födelsen (P10.0), traumatisk SDH (S06.5) och akut icke traumatisk SDH (I62.1).

Incidensen SDH var 16,5 per 100 000 spädbarn (n = 306). Medianåldern för diagnosen var 2,5 månader. Dödligheten var 6,5 procent. Pojkar var överrepresenterade och stod för 64,7 procent av fallen. Allvarliga infektioner förekom hos 10,4 procent. Fallolyckor (från säng, möbler, famn, trappa eller ospecificerade) rapporterades vid 1/3 av diagnoserna, framför allt vid traumatisk SDH. SDH i åldern 0–6 dagar hade samband med instrumentell förlossning, akut kejsarsnitt, kefalhematom och skallfraktur. Akut icke traumatisk SDH diagnostiserad vid 7–365 dagars ålder hade samband med prematuritet, litenhet för tiden, flerbörd och nyföddhetskramper. 14 procent hade SDH och misshandelsdiagnos: dessa hade en likartad perinatal riskprofil som de med akut icke traumatisk SDH.

Incidensen av SDH är något lägre än vad som tidigare påvisats i en engelsk studie, där 57 procent av SDH-fallen hade misshandelsdiagnos. Fallolyckor har tidigare rapporterats i samband med SDH. Möjliga orsaker till ökad sårbarhet för pojkar är tidigare kända och diskuteras vidare i artikeln. Riskfaktorprofilen för SDH i kombination med misshandelsdiagnos är svårtolkad. SBU-rapporten »Skakvåld, triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld« (2016) (den så kallade triaden omfattar subdural- och retinalblödning samt hjärnpåverkan) konkluderade att »det finns begränsat vetenskapligt underlag för att triaden och därmed dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld« [2]. Denna studie kan inte med säkerhet avgöra om det förelegat överdiagnostik av misshandel vid förekomst av SDH, men denna möjlighet reser frågor av medicinsk-etisk betydelse.

Denna befolkningsstudie ger ny kunskap om förekomst, riskfaktorer och diagnostik av subduralblödning hos spädbarn, men har sina begränsningar emedan journaler eller utförda röntgenundersökningar inte har granskats.