Egenreferat. Rättsmedicinalverket (RMV) använder röntgen av visdomständer och magnetkameraundersökning av lårbenets nedre tillväxtzon (MR-knä) i sina medicinska åldersbedömningar. Om minst en av dessa undersökningar visar fullmoget status, bedöms en manlig person vara vuxen. För att personen ska bedömas vara barn krävs att båda metoderna visar omoget status. Under 2017 genomgick totalt 9 617 manliga och 337 kvinnliga asylsökande åldersbedömningar i RMV:s regi.

Modellen har aldrig testats på en population med känd ålder. Vi vet därför inte när knä respektive visdomstand mognar såsom RMV tillämpar metoderna. Vi vet inte heller hur de två metoderna samvarierar. Däremot är det känt vilka resultatkombinationer av knä- respektive tandundersökningar som RMV erhållit, det vill säga hur många som hade moget knä + mogen tand, moget knä + omogen tand, och så vidare.

I den aktuella studien [1] har vi skapat en statistisk modell för att uppskatta risken för felklassificering av barn respektive vuxna med RMV:s modell. Vår modell bygger på bayesiansk statistik och innehåller parametrar såsom mognadsåldrar för knän och visdomständer samt åldersfördelning hos dem som testats.

Mognadsåldrar har vi uppskattat från tidigare studier på respektive metod. Avseende åldersfördelningen har vi gjort antaganden som vi anser rimliga. Den statistiska modellen medger möjlighet att även ange hur pass mycket osäkerhet som finns i en skattning. För åldersfördelningen är osäkerheten hög och modellen har därför stora möjligheter att justera denna.

Modellen simulerar sedan ett stort antal kombinationer av mognadsåldrar och åldersfördelningar som är förenliga med RMV:s faktiska resultat. I slutändan rapporterar vi de skattade parametervärden som är mest sannolika givet förutsättningarna, men också variationen runt dessa skattningar.

Vi fann att knän mognar 1–1,5 år före visdomständer såsom RMV tillämpar metoderna. Cirka 85 procent av dem som genomgått RMV:s undersökningar var enligt vår modell verkligen 18 år eller äldre [2]. Bland dem som var barn har ungefär en tredjedel felbedömts som vuxna. Av de vuxna är det cirka 7 procent som felbedömts som barn. Tittar man på gruppen 17-åringar är risken för att felbedömas som vuxen enligt våra beräkningar 41 procent med RMV:s modell.

Våra resultat är behäftade med stora osäkerheter. I studien presenteras skattade modellparametrar med tillhörande osäkerhetsintervall samt hur de olika skattningarna påverkas av rimliga variationer i antaganden.