Egenreferat. I år uppmärksammades att det var 120 år sedan renin upptäcktes i just Sverige. Fram tills nu har angiotensinogen varit det enda kända substratet som klyvs av renin, och klyvningen leder till blodtryckshöjning. Vår grupp upptäckte att renin också kan klyva komplement C3 och därmed aktivera komplementsystemet genom den alternativa vägen, vars fysiologiska funktion är att skydda oss från främmande (bakteriella) eller oönskade (apoptotiska) celler [1]. Renin klyver C3 på exakt samma ställe som enzymet C3-konvertas, ledande till två delprodukter, C3a och C3b. In vitro-försök visade frisättning av aktiv C3a, som kunde dra till sig mastceller, och C3b som kunde deponeras på celler, binda komplementproteinet faktor B, bilda C3-konvertas och därmed fortsätta att aktivera komplementsystemet. Reninmedierad klyvning av C3 skedde även i närvaro av serum. Det visade sig att klyvningen kunde blockeras med en specifik reninhämmare, aliskiren, vilket ledde oss till att testa behandling på patienter med komplementmedierad njursjukdom.

Vissa njursjukdomar orsakas av ohämmad komplementaktivering genom den alternativa vägen. En av dessa är C3-glomerulopati (som indelas i »dense deposit disease« och C3-glomerulonefrit), för vilken det för närvarande inte finns någon effektiv behandling. Sjukdomarna leder ofta till njursvikt och kan återkomma efter njurtransplantation. I vår studie behandlades tre barn med dense deposit disease med aliskiren under 4–7 år. Alla tre uppvisade bevarad njurfunktion och minskad systemisk komplementaktivering (högre halter av C3, lägre C3a och C5a), mindre deponering av C3 och C5b-9 i njurarna och minskad tjocklek hos glomerulärt basalmembran [1].

Vi har således upptäckt ett nytt fysiologiskt substrat för renin och en ny mekanism varigenom komplement aktiveras genom reninmedierad klyvning av C3. Renin frisätts exklusivt från njurarnas juxtaglomerulära celler och koncentrationen är därmed högre i njurarna än i cirkulationen [2]. Detta förklarar varför just njurarna drabbas vid komplementassocierade sjukdomar. Vi planerar att utöka studien med fler C3 glomerulopatipatienter.