Figur 1

Egenreferat. En god maximal syreupptagningsförmåga (kondition) är en av de enskilt starkaste faktorerna för minskad sjukdomsrisk, god hälsa och långt liv. Förändringar i samhället de senaste årtiondena kan ha haft en negativ påverkan på den generella fysiska aktivitetsnivån och konditionen i befolkningen. Hur och om så är fallet är dock inte tillfredsställande studerat, vare sig nationellt eller internationellt. Gällande förändring i fysisk aktivitetsnivå och idrottsdeltagande visas ofta på en ökning av dessa vanor de senaste årtiondena. Dock är dessa data huvudsakligen självrapporterade, en metod som ofta är behäftad med en systematisk överskattning av beteendet.

I en ny svensk studie, baserad på en unik databas inkluderande över 350 000 män och kvinnor ur den arbetsföra befolkningen, undersöktes förändringen av kondition mellan 1995 och 2017. Databasen innehåller data från hälsoprofilbedömningar som individerna erbjudits av sin arbetsgivare. Under denna tidsperiod hade de alla genomgått en hälsoprofilbedömning, och konditionen hade mätts via ett submaximalt cykeltest. Varje individ bidrog med data från ett testtillfälle under denna tidsperiod.

Resultaten visar på en kraftig nedgång i kondition, med 10,8 procent (4,2 ml × min-1 × kg-1), mellan 1995 och 2017. Nedgången var signifikant kraftigare för män än för kvinnor (–12,4 vs –9,4 procent), yngre versus äldre åldersgrupper (18–34 år –9,2; 35–49 år –7,1; 50–74 år –6,1 procent), lågutbildade versus högutbildade (högst grundskola –12,8; universitetsutbildning –7,0 procent) och de som bodde i landsbygdslän versus storstadslän (–10,5; –7,8 procent). Andelen med en låg kondition (<32 ml × min-1 × kg-1) som i tidigare studie kopplats till kraftigt ökad sjukdomsrisk, ökade från 27 till 46 procent under studietiden (Figur 1).

Ungefär en tredjedel av försämringen i kondition i hela studiepopulationen berodde på en samtidig generell viktuppgång, det vill säga den större delen av försämringen berodde på en faktisk nedgång i aerob kapacitet, förmodligen på grund av minskad fysisk aktivitet av tillräcklig intensitet för att bibehålla/påverka konditionen.

Resultaten är alarmerande, och insatser måste sättas in för att bryta denna nedgående trend, speciellt i de grupper där nedgången är som störst. Preventivt hälsoarbete såväl inom som utanför hälso- och sjukvården med vägledning och motivationsstöd är en metod som har vetenskapligt stöd att fungera.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Medförfattarna Gunnar Andersson och Peter Wallin är anställda av HPI Health Profile Institute. Jonas Söderling är statistiker och avlönad av HPI på konsultbasis.