Egenreferat. Även om Sverige har en hög vaccinationstäckning finns det föräldrar som känner tveksamhet kring barnvaccinationsprogrammet av rädsla för att vaccinationer kan ha bidragit till ökningen av allergier hos barn. Eftersom de flesta barn är vaccinerade enligt nationella vaccinationsprogram har det varit svårt att studera om det finns en sådan koppling. Vårt forskningssamarbete har möjliggjort tillgång till en relativt stor grupp barn som inte vaccinerats enligt rekommendationen och som dessutom har låg allergiförekomst [1].

Sammanlagt 466 barn, delvis från familjer med antroposofisk livsstil (99 barn), följdes från födseln till 5 års ålder med detaljerad information om givna vaccinationer och riskfaktorer för allergi. Vid 6 månaders, 1, 2 och 5 års ålder togs blodprov för analys av allergiantikroppar mot vanliga födoämnen och luftburna allergener.

En koppling sågs mellan låg grad av vaccination och låg allergirisk, särskilt under det första levnadsåret, även efter att statistisk hänsyn tagits till socioekonomisk status och kända riskfaktorer för allergi. Men vid justering även för antroposofisk livsstil försvann sambandet mellan vaccination och allergirisk. Allergirisken hos de 54 barn som vid 5 års ålder fortfarande var helt ovaccinerade skilde sig då inte längre åt jämfört med dem som följt det nationella vaccinationsprogrammet (justerad oddskvot 0,98, 95 procents konfidensintervall 0,38–2,57).

Vår slutsats är 1) att risken för utveckling av allergi inte tycks kopplad till vaccinationer och 2) att det måste vara något annat än avvikande vaccinationsprogram i den antroposofiska livsstilen som gör att dessa barn inte utvecklar allergier i lika hög utsträckning. Vilka dessa faktorer är söker vi fortsatt efter.

Resultatet är viktigt, eftersom det inte ger stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccination.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Jackie Swartz är aktiv i den antroposofiska rörelsen. Johan Alm har deltagit i läkemedelsprövningar för ALK-Abello.