Egenreferat. Mycket stillasittande medför en ökad risk att utveckla bland annat diabetes mellitus typ 2 och hjärt–kärlsjukdom. Ett sätt att byta ut tid i sittande mot fysisk aktivitet i kontorsmiljöer kan vara att installera så kallade aktiva arbetsstationer, där man till exempel går på ett gåband i långsam hastighet samtidigt som man arbetar vid sin dator. Hur effekterna av dessa arbetsstationer ser ut på lång sikt är dock inte känt. Vi har därför genomfört en randomiserad kontrollerad studie där vi undersökt just långtidseffekter av att installera gåband på kontor.

80 friska kontorsarbetare mellan 40 och 67 år med mestadels stillasittande arbetsuppgifter och ett BMI mellan 25–40 kg/m2 rekryterades. Efter baslinjemätningen randomiserades deltagarna individuellt till en kontrollgrupp, där man fortsatte arbeta som vanligt, eller till en lika stor interventionsgrupp där man fick ett gåband installerat vid sitt skrivbord. Deltagarna i interventionsgruppen fick själva välja när och hur de skulle använda gåbandet, men de instruerades att använda det minst 1 timme per dag. Samtliga deltagare fick ett hälsosamtal i början av studien där de fick samtala med en sjuksköterska om kost och motion. Studien pågick under 13 månader. Deltagarnas tid i gående, stående och sittande på vardagar och helgdagar samt under arbetstid och fritid på vardagar, samt tid i låg-, måttligt och högintensiv fysisk aktivitet under vardagar och helgdagar, mättes vid fem tillfällen med accelerometrarna activPAL och Actigraph. Olika kroppsmått, som BMI och midjemått, kroppssammansättning samt metabola funktioner, inklusive fasteglukos-, insulin- och lipidnivåer mättes vid tre tillfällen.

Under studiens förlopp såg vi en ökad tid i gående i interventionsgruppen, där deltagarna hade 22 minuter (95 procents konfidensintervall 7–37 minuter) mer total gåendetid per dag än kontrollgruppen vid 13 månader. Ökningen av tid i gående var störst i början av studien, men fortfarande signifikant vid 13 månader. Vi såg dock även en viss minskning av den måttligt till högintensiva fysiska aktiviteten, vilket kan bidra till att vi inte ser några effekter på olika kroppsmått eller andra mått på metabol balans.

Utifrån våra resultat drar vi slutsatsen att gåband vid skrivbordet kan användas för att öka den fysiska aktiviteten i kontorsmiljöer. Det är samtidigt viktigt att man tar hänsyn till den fysiska aktiviteten som sker utanför arbetstid för att få en ökad fysisk aktivitet totalt sett över dygnet.