Förklaringsmodell för behandlingen. I behandlingen är den presenterad som en tecknad film. Upphovsman: Markus Marklund

Egenreferat. Cirka 13 procent av alla barn lider av mag–tarmsjukdom av typen FAPD (functional abdominal pain disorders), vilket innebär att de har smärta och andra magsymtom utan en tydlig kroppslig orsak. Många barn med FAPD har låg livskvalitet, och familjerna söker ofta vård med stora samhällskostnader som följd. Det finns hittills inget vetenskapligt stöd för att mediciner eller förändring av kosten hjälper barn med dessa besvär. Däremot finns stöd för att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan leda till minskade symtom, men tillgången till KBT för FAPD är närmast obefintlig. Vi ville därför undersöka om KBT via internet (internet-KBT) kan bidra till minskade symtom, ökad livskvalitet och minskade samhälleliga kostnader.

I studien deltog 90 barn med FAPD samt deras föräldrar. Barnen kom från hela Sverige och var i åldern 8–12 år. Alla barn undersöktes av läkare och psykolog innan de deltog i studien. Barnen lottades till att få tio veckors exponeringsbaserad internet-KBT eller sedvanlig vård. I internet-KBT fick barnen träna på att ha symtom och även stå ut med situationer som de helst undvek. Exempel på exponeringsövningar var att äta något som gav symtom (som pizza eller glass) eller att gå till skolan trots ont i magen. Barnens föräldrar fick i uppgift att minska sin uppmärksamhet på barnens symtom och i stället uppmärksamma annat som barnen gjorde, till exempel delta i fritidsaktiviteter. Familjerna genomförde behandlingen i sina hem och hade kontakt med en psykolog via textmeddelanden på internetplattformen.

Resultaten visar att de barn som genomgick internet-KBT fick ökad livskvalitet, minskade magproblem och minskad rädsla för symtom samt att dessa barn undvek färre situationer än barnen som fick sedvanlig vård. Vid uppföljningen sex månader efter avslutad behandling var resultaten stabila eller ytterligare förbättrade för barnen som fått internet-KBT. Internet-KBT ledde till stora kostnadsbesparingar jämfört med sedvanlig vård. I genomsnitt sparade samhället 9 500 kronor för varje barn som deltog i internetbehandlingen bara under de tio veckor som behandlingen pågick. Dessa besparingar bestod dels i minskad vårdkonsumtion, dels i minskade kostnader för till exempel skolfrånvaro och föräldrars arbetsfrånvaro.

Internet-KBT kan erbjudas till patienter oavsett var de bor och kräver inte att barn och familjer tar ledigt från skola och jobb för att delta i behandlingen. Behandlingen kan öka tillgängligheten till evidensbaserad vård för en stor grupp barn med ett betydande lidande samtidigt som samhällets kostnader minskas.