Avhandling. Några mer sällan uppmärksammade symtom vid demens är beteendestörningar och personlighetsförändringar, vilket kan vara tidiga tecken på sjukdom. Rapporter och studier har publicerats gällande demenssjuka individer som uppvisat socialt olämpliga och till och med kriminella beteenden, även om det senare inte har blivit undersökt extensivt. Syftet med denna avhandling var att studera sådana beteenden hos individer diagnostiserade med demens.

Avhandlingen baseras på två kohorter från två minneskliniker: en från USA (n = 2 397) och en från Sverige (n = 303). Retrospektiv journalgenomgång genomfördes för att hitta kriminella, socialt olämpliga beteenden samt uppgifter om fysisk aggressivitet och polisinteraktion under sjukdomsperioden. Kriminellt beteende definierades som lagöverträdelser eller beteenden som skulle kunna få rättsliga konsekvenser. Socialt olämpligt beteende definierades som socialt avvikande beteenden eller beteenden som avvek från patientens grundpersonlighet men som inte bedömdes kunna få rättsliga konsekvenser.

Resultaten indikerar att kriminellt beteende är mer prevalent vid frontotemporal demens (FTD), 37,4 procent (delstudie 1) respektive 42 procent (delstudie 4), än exempelvis Alzheimers sjukdom (AD), 7,7 procent (delstudie 1) respektive 15 procent (delstudie 4). Det kan vara ett tidigt tecken på sjukdom, ofta innan diagnos är fastställd. Neuropatologiskt var TDP-43, FUS eller okänt protein starkt korrelerat till kriminellt beteende vid FTD jämfört med tau.

Även socialt olämpligt beteende var statistiskt mer prevalent vid FTD än vid AD. Fysisk aggressivitet var vanligare vid AD än vid vaskulär demens, blanddemens eller FTD. Aggressiviteten uppvisades dock tidigare i sjukdomsförloppet vid FTD än vid AD.

Kvalitativa resultat vid journalgenomgång inkluderar att den fysiska aggressiviteten tenderade att vara mer brutal vid FTD än vid AD. Patienter med FTD hade exempelvis försökt att köra över en annan person med bil eller gått till attack med järnrör, medan AD-patienter givit andra lättare slag. FTD-patienternas aggressivitet uppstod till synes oprovocerat medan AD-patienternas aggressivitet oftare uttrycktes i samband med omvårdnad.

Förhoppningsvis kan resultaten öka medvetenheten hos rättssystemet och samhället när det gäller äldre individer som uppvisar kriminellt beteende och som potentiellt drabbats av en demenssjukdom. Det i sin tur skulle kunna leda till kortare tid från symtomdebut till diagnos, bättre vård och omhändertagande i tid.