Egenreferat. Högkänsliga analysmetoder för att mäta hjärtskademarkören troponin (T respektive I) är väletablerade inom hjärtinfarktsdiagnostik i Europa. En stor del av de patienter som söker vård på grund av bröstsmärta har stabila troponinnivåer över beslutsgränsen för hjärtinfarkt när högkänsliga metoder används. I »Fourth universal definition of myocardial infarction«, som publicerades 2018, beskrivs stabila troponinnivåer över normalgränsen som ett uttryck för kronisk myokardskada [1]. »Stabilt« definieras som en relativ variation under 20 procent över tid hos samma individ. Denna procentuella gräns är dock arbiträr, och vilken tidsaspekt som variationen syftar till är inte angivet.

I en tidigare studie på patienter med bröstsmärta på akutmottagningen fann vi ett starkt samband mellan stabila nivåer av högkänsligt troponin T (hs-cTnT) och risken för död, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Målet med den aktuella studien [2] var att jämföra prognosen hos dessa patienter med den hos hjärtinfarktpatienter. Vi inkluderade alla patienter från den tidigare studien, vilket var 19 460 patienter som sökt akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset för bröstsmärta under 2011–2014, med stabila hs-cTnT-nivåer. Patienter med förhöjda hs-cTnT-nivåer på grund av akutmedicinska tillstånd hade exkluderats efter journalgranskning. Som jämförelsegrupp inkluderades alla 927 patienter som fått diagnosen icke-ST-höjningsinfarkt under samma tidsperiod. Uppföljningstiden startade 30 dagar efter besöksdatum.

Av patienter med stabila hs-cTnT-nivåer hade 8 procent värden >14 ng/l (normalgräns). Under medeluppföljningstiden 3,2 år avled 7,4 procent av alla patienter, 6,7 procent av gruppen med stabila hs-cTnT-nivåer och 16 procent av hjärtinfarktpatienterna. Patienter med stabila hs-cTnT-nivåer ≥30 ng/l hade en ökad risk för död (hazardkvot 1,65; 95 procents konfidensintervall 1,30–2,10), medan patienter med hs-cTnT-nivåer mellan 10 och 29 ng/l hade en lika stor risk för död som hjärtinfarktpatienterna. Risken att drabbas av hjärtsvikt hos patienter med stabila hs-cTnT-nivåer >14 ng/l motsvarade risken hos patienter med hjärtinfarkt.

Sammanfattningsvis fann vi att risken för tidig död och hjärtsvikt var minst lika hög hos patienter med stabila hs-cTnT-nivåer talande för kronisk myokardskada, som hos patienter som överlevt en hjärtinfarkt. Kronisk myokardskada är en vanligt förekommande ny entitet, som utgör en stark riskmarkör för död och hjärtsjukdom.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Martin J Holzmann har erhållit konsultarvoden från Actelion, Pfizer och Idorsia.