Egenreferat. Minskad muskelmassa och funktion i samband med åldrande, sarkopeni, blir allt vanligare. I dag lider 50 procent av alla personer ≥80 år av sarkopeni. Många andra befinner sig i förstadiet presarkopeni, kännetecknat av låg muskelmassa. Låg muskelmassa är en oberoende riskfaktor till fall, fraktur och ohälsa, vilket i sin tur påverkar livskvaliteten. Då fysisk inaktivitet är en orsak till förlorad muskelmassa bör preventiva åtgärder i form av ökad fysisk aktivitet prioriteras. Styrketräning ökar muskelmassa, men kunskap om praktiskt genomförbara träningsprogram för äldre med presarkopeni saknas. Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av instruktörsledd styrketräning på muskelmassa samt funktionell styrka hos 70-åringar med presarkopeni.

Utifrån en pågående preventionsstudie, Healthy ageing initiative, inkluderades 70 personer (70–72 år) med presarkopeni. Randomisering till en kontrollgrupp (som fortsatte sitt liv som vanligt) eller till en träningsgrupp gjordes. Träningsgruppen utövade ett instruktörslett styrketräningsprogram med egen kroppsvikt som belastning, 3 gånger i veckan i 10 veckor, cirka 45 minuter per pass, och erbjöds proteindryck efter träningen. Ryggsäckar med vikter användes för att öka belastningen progressivt. Medel- till hög intensitet enligt Borgskalan, användes för att kontrollera att deltagarna låg på rätt nivå för att öka muskelmassa och funktion och på så sätt kunna öka belastningen när det behövdes.

Efter 10 veckor av styrketräningen såg vi en märkbar ökning av muskelmassa hos deltagarna. Muskelmassan ökade med 1,2 kg och fettmassan minskade med 0,5 kg i medelvärde hos träningsgruppen. Delar av de funktionella testen visade också förbättringar, bland annat uppresningstestet, framför allt hos männen.

Den påtagliga ökning vi såg efter endast 10 veckors styrketräning var en positiv överraskning med tanke på deltagarnas ålder. Då ökad muskelmassa och funktion är associerade med minskad risk för frakturer och ohälsa finns potentiellt stora vinster med att få fler att träna sin styrka, både på individnivå och för samhället i stort. Vår studie visar att man med enkla medel och utan tillgång till gymutrustning på kort tid kan uppnå goda hälsoeffekter. Sammantaget visar studien potentialen i preventiva hälsoinsatser och att det aldrig är för sent att börja styrketräna.