Egenreferat. Primärprevention av kardiovaskulär sjukdom misslyckas ofta till följd av dålig följsamhet till rådande riktlinjer. I en stor svensk forskardriven randomiserad kontrollerad studie undersöktes om bildinformation om asymtomatisk åderförkalkning i halspulsådrorna kunde påverka om individen och hens läkare vidtog förebyggande åtgärder [1].

Studien inkluderade 3 532 deltagare från Västerbottens hälsoundersökningar [2] i åldersgrupperna 40, 50 och 60 år med minst en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Traditionella riskfaktorer mättes och en ultraljudundersökning av halskärlen genomfördes. Deltagarna randomiserades sedan till två grupper. Interventionsgruppen och dess primärvårdsläkare fick ultraljudsresultatet presenterat med grafik i färg, där vaskulär ålder baserad på väggtjocklek presenterades i en skala från grönt till rött och plack presenterades med rött, som i ett trafikljus. Allmän information om åderförkalkning som en påverkbar dynamisk process medföljde. Brevsvaret följdes av ett uppföljande telefonsamtal med en sjuksköterska. Kontrollgruppen och respektive läkare fick ingen ultraljudsinformation.

Ett år efter ultraljudsundersökning hade interventionsgruppen lägre risk enligt Framinghamskalan: 12,24 vs 13,31 i kontrollgruppen (skillnad 1,07 [95 procents konfidensintervall, 95KI, 0,11–2,03]). Risken minskade i interventionsgruppen (–0,58 [95KI –0,86 till –0,30]) och ökade i kontrollgruppen (0,35 [95KI 0,08–0,63]). SCORE (European systematic coronary risk evaluation)-poängen ökade i bägge grupperna, men mer i kontrollgruppen (0,13 [95KI 0,09–0,18] vs 0,27 [0,23–0,30]). Samma mönster sågs oberoende av kön och utbildningsnivå. Risken minskade mest bland dem som hade högst risk för kardiovaskulär sjukdom. Lipidsänkande medicinering ökade mer i interventionsgruppen, som även tenderade minska i vikt medan kontrollgruppen ökade.

Studien visar att bildbaserad presentation av tyst ateroskleros kan bidra till bättre prevention av kardiovaskulär sjukdom. Den ultraljudsmetod som VIPVIZA (Västerbotten intervention programme visualization of atherosclerosis) använder är enkel, snabb och användarvänlig och fullt möjlig att implementera i rutinsjukvård för screening av asymtomatisk åderförkalkning.