Fallolyckor är mycket vanliga; enligt Socialstyrelsen den vanligaste olyckstypen vid inläggning på sjukhus. Många studier har indikerat positiva hälsoeffekter av fysisk träning för äldre, men resultaten har inte varit entydiga, och vilken typ av träning som är mest gynnsam har varit oklart.

I en färsk översiktsartikel och metaanalys gjord av franska forskare har långvariga interventioner med fysisk träning undersökts. Studierna (publicerade fram till 2018) identifierades med databaser såsom Pubmed. För att inkluderas skulle en studie vara en randomiserad klinisk studie med intervention på 1 år eller längre, med deltagare i åldern 60 år eller äldre. Två bedömare screenade oberoende av varandra artiklar, abstraherade data och bedömde risken för metodfel (bias). Data kombinerades med riskkvoter (RR), och sex binära utfall för risk för fall, fall med skada, multipla fall, frakturer och mortalitet noterades.

46 studier (22 709 deltagare) kunde inkluderas i översiktsartikeln och 40 i metaanalysen. Genomsnittlig ålder var 73 år och 66 procent av deltagarna var kvinnor. Den oftast använda träningsinterventionen innehöll flera komponenter (till exempel aerobisk träning, styrka och balans). Genomsnittligt antal träningstillfällen var 3 i veckan. Varje träningspass varade cirka 50 minuter och var av måttlig intensitet. Jämförelsegrupper var ofta aktiva kontroller. Det visade sig att träning signifikant minskade risken för fall (20 studier; RR 0,88) och fall med skada (9 studier; RR 0,74), och tenderade att minska frakturrisken (P = 0,05). Träning minskade inte risken för multipla fall, hospitalisering eller mortalitet signifikant. Metaregressioner på mortalitet och fall tydde på att 2–3 träningstillfällen i veckan kunde vara optimalt.

Författarna drog slutsatsen att långvarig fysisk träning är förknippad med minskning av fall, fall med skada och sannolikt frakturer hos äldre, inklusive personer med kardiometabola och neurologiska sjukdomar. Kanske är det dags att oftare skriva ut fysisk aktivitet på recept till äldre?

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författarna av originalartikeln har redovisat pengar från ett flertal företag, däribland Novartis, Lundbeck, Astra Zeneca, MSD och Roche. För fullständig redovisning, se originalartikeln.