Egenreferat. Epidemiologiska studier visar att individer med typ 1-diabetes har 2–5 gånger ökad risk för förtida död och kardiovaskulär morbiditet jämfört med matchade kontroller [1]. Förhållandet mellan kardiovaskulära riskfaktorer och typ 1-diabetes är inte tillräckligt utforskat.

Syftet med denna studie [2] var att utreda vilka riskfaktorer som är viktigast och vilka nivåer av riskfaktorer som är optimala. Vi undersökte därför den relativa betydelsen av 19 kardiovaskulära riskfaktorer, optimala nivåer för 3 utvalda riskfaktorer samt interaktionseffekter mellan riskfaktorerna.

Studien är baserad på Nationella diabetesregistret och inkluderade 32 611 individer med typ 1-diabetes och utan tidigare hjärt–kärlsjukdom. Vi tillämpade både konventionella statistiska metoder och så kallad maskininlärning (»random forest« och »gradient boosting«). De utfall som studerades var död och kardiovaskulära händelser.

Resultaten visar att de starkaste prognostiska faktorerna för död och kardiovaskulär sjukdom (frånsett ålder och diabetesduration) var HbA1c, albuminuri, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol. Detta innebär att dessa riskfaktorer har störst betydelse för att förutsäga framtida död och kardiovaskulär sjukdom, och således bör de vara högt prioriterade. Bland de riskfaktorer som normalt ges stor betydelse men som inte föll ut som starka riskfaktorer i denna studie återfinns rökning, låg fysisk aktivitetsnivå och högt kroppsmasseindex. 

För varje enhetsökning av HbA1c (mmol/mol) ökade risken för utfallen med 2 procent; varje ökning med 1 mmol/l av LDL-kolesterol innebar en 35–50 procent högre risk för utfallen. Nedsatt njurfunktion, definierat som mikro- eller makroalbuminuri, var associerad med 2–4 gånger ökad risk. HbA1c-nivåer under rekommenderade riktlinjer (53 mmol/mol), systoliskt blodtryck under 140 mm Hg och LDL-kolesterol under 2,5 mmol/l var förknippat med ännu lägre risk. Bland patienterna observerades påtagliga interaktioner mellan icke-modifierbara riskfaktorer såsom ålder och diabetesduration och de modifierbara riskfaktorerna HbA1c, systoliskt blodtryck, LDL-kolesterol och albuminuri.

Sammanfattningsvis noterade vi att de riskfaktorer som hade störst relativ betydelse för individer med typ 1-diabetes var HbA1c, albuminuri, diabetesduration, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol. Risken för hjärt–kärlsjukdom och död minskade om nivåerna för HbA1c, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol var lägre än befintliga riktlinjer rekommenderar.