Egenreferat. Polyper är vanliga och kända förstadier till kolorektal cancer. Tidigare har stora polyper inte varit möjliga att ta bort endoskopiskt utan har ofta krävt en större kirurgisk operation. Dessutom är det fördelaktigt för patienter om större polyper (>2 cm) tas bort i ett stycke (en bloc) och inte i småbitar (piecemeal), eftersom det leder till en säkrare patologisk diagnos och minskar risken för recidiv [1]. Endoskopisk submukosadissektion utvecklades i Japan för att kunna ta bort stora tarmpolyper en bloc via ett koloskop, men tekniken har ansetts mycket svår och bara fått en mycket begränsad spridning i Europa. Endoskopisk submukosadissektion etablerades i Sverige 2011 med Malmö som första centrum. Syftet med den aktuella studien var att utvärdera implementering av metoden i ett stort europeiskt centrum för endoskopi.

Retrospektivt analyserades alla patienter som genomgick endoskopisk submukosadissektion på grund av avancerade kolorektala polyper på endoskopienheten i Malmö, Skånes universitetssjukhus, 2013–2017 (n = 301). Medianåldern var 72 år (35–96) och polypernas medianstorlek var 4 cm (1–13 cm). 173 fall (57 procent) var lokaliserade i rektum och 128 fall (43 procent) var lokaliserade i kolon. 

241 av 301 fall (80 procent) med kolorektal endoskopisk submukosadissektion resulterade i en bloc-resektion. Av resterande 60 fall gjordes 58 med piecemeal-teknik och i 2 fall var resektionen inkomplett. R0 (radikal)-resektion uppnåddes i 207 fall (69 procent) medan 83 bedömdes som RX (oklar radikalitet) och 4 som R1 (icke-radikal). Tidsåtgången var i genomsnitt 98 minuter med ett intervall på 15–588 minuter. Komplikationer inträffade hos 24 patienter (8 procent). 6 patienter genomgick akut kirurgi på grund av komplikationer; samtliga dessa hade genomgått endoskopisk submukosadissektion i proximala kolon. Resterande 18 patienter med komplikationer kunde behandlas konservativt.

Till dags dato har 204 (68 procent) av patienterna genomgått endoskopisk kontroll med en uppföljningstid på 13 månader, vilken visat 7 fall (3 procent) med recidiv. I studien sågs en tydlig inlärningskurva där en bloc-resektion ökade från 60 procent i början av studien till 98 procent i slutet av studien. Det noterades att dissektionshastigheten ökade markant efter 120 genomförda endoskopiska submukosadissektioner.

Den här studien representerar det största materialet av kolorektal endoskopisk submukosadissektion i västvärlden. Resultaten visar att tekniken kan implementeras på expertcentrum utanför Asien med resultat som är i paritet med dem från Japan. Studien understryker vikten av adekvat utbildning och patientselektion för att undvika komplikationer framför allt i proximala kolon.