Egenreferat. Frekvensen postkoloskopisk kolorektal cancer (PCCRC) är ett viktigt kvalitetsmått för koloskopiundersökningar. En PCCRC är en kolorektal cancer som diagnostiseras inom ett kort intervall (vanligen 36 månader) efter en tarmcancernegativ koloskopi. Det är tidigare visat att inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en riskfaktor för PCCRC. Cancerutveckling vid IBD följer oftast inte den klassiska adenom–karcinomsekvensen utan sker via dysplasi i flack slemhinna. Dysplasi kan förbises, och den svenska rekommendationen för koloskopiövervakning vid IBD är numera kromendoskopi med HD-endoskop och riktade biopsier för att öka detektionsfrekvensen.

Studien baseras på svenska registerdata på koloskopier utförda åren 2001–2010 med uppföljning i Cancerregistret under tre år. Syftet med studien var att räkna ut andelen PCCRC vid kolorektal cancer i den svenska IBD-populationen och jämföra med dem utan IBD. Vidare ville vi undersöka associerade riskfaktorer för PCCRC vid IBD och jämföra med icke-IBD. 348 232 koloskopier utförda på 270 918 individer identifierades. Av samtliga koloskopier utfördes 23 procent på patienter med IBD, vilka utgjorde 15 procent av de koloskoperade individerna. Där fanns 13 317 fall med kolorektal cancer i gruppen utan IBD, 133 i gruppen med Mb Crohn och 281 vid ulcerös kolit. Andelen PCCRC vid Mb Crohn var 28 procent och vid ulcerös kolit 41 procent, jämfört med 6,3 procent när IBD inte förelåg.

Vid multivariat analys var den relativa risken för PCCRC 3,8 (95 procents konfidensintervall [95KI] 2,9–5,0) för Mb Crohn och 5,8 (95KI 5,1–6,8) för ulcerös kolit. Den högsta relativa risken noterades vid rektal cancerlokalisation vid Mb Crohn och för yngre individer (30–40 år) med ulcerös kolit.

Den höga andelen av PCCRC hos yngre individer med ulcerös kolit och av rektalcancer vid Mb Crohn kan komma att påverka hur vi i framtiden utformar övervakning vid IBD. Det finns sannolikt en förbättringspotential för utförandet av och organisationen kring koloskopiövervakning vid IBD i Sverige.