Bisfosfonater förebygger frakturer bland patienter med osteoporos (T-score < –2,5), men deras effekt hos kvinnor med osteopeni (T-score –2,5 till –1) är ofullständigt studerad. Kvinnor med osteopeni har lägre frakturrisk än kvinnor med osteoporos, men de är så många fler att de flesta frakturerna drabbar just dem. Därför behövs behandlingar som är effektiva för kvinnor med osteopeni.

I Nya Zeeland genomfördes en sexårig dubbelblindad randomiserad och placebokontrollerad studie på 2 000 kvinnor, 65 år eller äldre, med osteopeni. Endast drygt en tredjedel hade haft en fraktur. Osteopeni definierades som T-score mellan –2,5 och –1 i antingen hela höften eller lårbenshalsen på endera sidan. Deltagarna lottades till infusionsbehandling med antingen 5 mg zoledronsyra eller koksalt var 18:e månad under 6 år. Normalt kalciumintag 1 g per dag från kosten rekommenderades, men kalciumsupplement gavs inte. De som inte redan tidigare tog D-vitamintillskott erhöll en bolusdos med 1,25 mg (100 000 IE) kolekalciferol före studien. Därefter gavs alla 1,25 mg (50,000 IE) per månad.

Vid studiestart var medelåldern 71 ± 5 år, T-score vid lårbenshalsen var –1,6 ± 0,5 och mediantioårsrisken för höftfraktur var 2,3 procent. En fragilitetsfraktur drabbade 190 kvinnor i placebogruppen och 120 kvinnor i zoledronsyragruppen (hazardkvot [HR] 0,63; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,50–0,79, P < 0,001). Antalet kvinnor som behövde behandlas (number needed to treat, NNT) för att förebygga en fraktur var 15. Zoledronsyragruppen hade även signifikant lägre risk för symtomgivande kotfraktur (HR 0,41, P = 0,004), och lägre risk för längdförlust (P < 0,001). Dessutom noterades i zoledronsyragruppen färre kardiovaskulära händelser, lägre mortalitet och signifikant mindre cancer. Inga fall av osteonekros i käke eller atypisk höftfraktur noterades under studien.

Studien visar att risken för fragilitetsfraktur var signifikant lägre hos kvinnor med osteopeni med zoledronsyrabehandling och att få behöver behandlas för att förhindra en fraktur. Eftersom generisk zoledronsyra nu finns tillgänglig kan behandlingen tillhandahållas till en låg kostnad, som i kombination med ett lågt NNT borgar för god hälsoekonomi för behandlingen. Detta öppnar för att fler kvinnor – de som faktiskt drabbas av flest frakturer – kommer att kunna få frakturskyddande behandling. Noterbart är även att man gav zoledronsyra mer sällan än etablerad praxis, utan kalciumtillskott och att säkerhetsprofilen var mycket gynnsam.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Kristian Axelsson har mottagit undervisningsarvode från Amgen, Biogaia och Meda. Mattias Lorentzon har mottagit konsult- eller undervisningsarvode från Amgen, Eli Lilly, Meda, UCB Pharma, Renapharma, Radius Health and Consilient Health. Ian Reid har mottagit forskningsanslag, föreläsningsarvode och konsultarvode från Amgen och Merck, konsultarvode från Novartis samt föreläsnings- och konsultarvode från Eli Lilly.