Egenreferat. Kring millennieskiftet ifrågasattes lämpligheten av antipsykotiska läkemedel till patienter med demens, då läkemedelsmyndigheter varnade för ökad mortalitet. Fortfarande får emellertid flera procent av patienterna med demens antipsykotika [1] och nyligen konstaterade Socialstyrelsen att förskrivningen börjat öka efter en lång period av minskning. Det är därför av vikt att identifiera faktorer bakom mortaliteten hos dessa patienter, så den kan undvikas.

Vårt team har nyligen valt att jämföra mortaliteten för olika typer av demens, vilket sällan gjorts i tidigare studier. Typiska och atypiska antipsykotiska läkemedel tabulerades separat i en registerbaserad kohortstudie. Sammanlagt 58 412 patienter diagnostiserade med demens och registrerade i Svenska demensregistret inkluderades, av vilka 602 var ordinerade typiska, 1 833 atypiska och 91 antipsykotika av båda slagen. Justerade hazardkvoter (HR) beräknades separat för typiska och atypiska antipsykotiska läkemedel, och modellerna justerades för ålder vid diagnos, kön, Charlsons komorbiditetsindex, boendeform och översiktligt kognitivt status enligt testet MMSE (mini-mental state examination) för att minska påverkan av jämförelsestörande faktorer.

Användning av antipsykotiska läkemedel vid tiden för demensdiagnos befanns förknippad med ökad mortalitet (HR 1,4) i den totala kohorten. Efter stratifiering för typ av demens sågs ökad risk med antipsykotika hos patienter med Alzheimers sjukdom, blanddemens, ospecificerad demens och vaskulär demens. Högre risk sågs med typiska antipsykotika hos patienter med blandad och vaskulär demens och med atypiska antipsykotika hos patienter med Alzheimers sjukdom, blandad, ospecificerad och vaskulär demens. Hos patienter med Alzheimers sjukdom sågs oväntat lägre risk med typiska antipsykotika (HR 0,7 när typiska jämfördes med atypiska).

Den främsta slutsatsen av studien är att både atypiska och typiska antipsykotiska läkemedel ökade risken för död hos patienter med demens även efter justering för patientkarakteristika. Trots att påverkan av kvarstående jämförelsestörande faktorer inte kan uteslutas manar resultaten till försiktighet med antipsykotika till patienter med demens. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom rekommenderas att hälso- och sjukvården prövar antipsykotika, men bara om omvårdnadsinsatser och miljöanpassning visat sig otillräckliga. Lite studerad är livskvaliteten hos dessa patienter, som synes kunna försämras av seponering av antipsykotika men återställas genom optimerad omvårdnad [2].