Egenreferat. I början av 2000-talet gjordes en global satsning mot malaria för att vända en akut trend med ökande sjuklighet och dödlighet, framför allt bland barn i Afrika. Satsningen byggde på ny diagnostik, nya läkemedel, impregnerade myggnät samt inomhussprej, i Zanzibar dessutom med politiskt stöd på hög nivå och en forskningsenhet som skulle utvärdera optimala strategier. Ett antal parametrar följdes prospektivt: antal feberfall med konstaterad malaria på alla sjukvårdsinrättningar, dödsfallsregister, regelbundna kartläggningar av myggförekomst, årliga undersökningar av malariaförekomst i befolkningen, upptag/utbredning av kontrollmetoder och så vidare.

Efter 14 års insatser publicerades nyligen resultaten. Malariaprevalens och incidens hade sjunkit med 96 respektive 94 procent och frekvensen myggbett med 98 procent. Frekvensen av malaria som orsak till besök på sjukvårdskliniker sjönk från 38 till 2 procent. Den totala dödligheten före 5 års ålder (oberoende av diagnos) sjönk med 72 procent, vilket inte kunde förklaras av annat än malarianedgången.

Sedan 2008 har emellertid nedgången avstannat. Resultaten visade på tre huvudanledningar till detta: a) kvarvarande malariamyggor (Anopheles arabiensis) biter/vilar utomhus opåverkade av myggnät/besprutning, b) låggradiga malariainfektioner består utan symtom och upptäcks inte men överförs via myggorna, c) stadig införsel, »imported malaria«, via besök från och till Tanzanias fastland. I artikeln föreslås nya möjliga strategier för att åter vända malariatrenden nedåt samt varför Zanzibar har lyckats bättre än övriga Afrika där malarian endast halverats.

Således konstateras en extrem nedgång av total barnadödlighet när malaria till stor del eliminerats i Zanzibar. Dessutom har hundratals fler kvinnor överlevt sina graviditeter/förlossningar, och tiotusentals barn har fått en bättre start i livet vid födelsen och bättre uppväxt fysiskt/mentalt (skolresultat, framtidsutsikter etc). Om man värnar om kvinnorna och barnen i Afrika söder om Sahara är således optimal malariakontroll en absolut prioritet.