Avhandling. Även om den kardiovaskulära mortaliteten har minskat bland individer med typ 2-diabetes så är risken för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet fortfarande förhöjd jämfört med individer utan typ 2-diabetes. Således rekommenderas förskrivning av hjärt–kärlpreventiv läkemedelsbehandling till denna patientgrupp, exempelvis kolesterolsänkande läkemedel. Hög följsamhet till kolesterolsänkande läkemedel har tidigare visat sig minska risken för kardiovaskulära utfall och död bland patienter med typ 2-diabetes.

Syftet med denna avhandling var bland annat att uppskatta följsamheten till kolesterolsänkande läkemedel bland svenska patienter med typ 2-diabetes samt att undersöka hur följsamheten påverkade risken för kardiovaskulära utfall och död.

Studiepopulationen bestod av cirka 100 000 patienter med typ 2-diabetes som var 18 år eller äldre och registrerade i Nationella diabetesregistret. Patienternas behandlingsföljsamhet uppskattades med hjälp av information ur Läkemedelsregistret om uthämtade läkemedel på apotek, som visade att patienter med typ 2-diabetes som var nya användare av kolesterolsänkande läkemedel i genomsnitt hade läkemedel tillgängligt under cirka 70 procent av en treårsperiod. Ungefär 25 procent av patienterna avbröt sin behandling under första året, och patienter med kolesterolsänkande sekundärprevention hade en något högre följsamhet än patienter med primärprevention.

Information om kardiovaskulära händelser och död hämtades från Nationella patientregistret respektive Dödsorsaksregistret. Baserat på följsamhet till kolesterolsänkande läkemedelsbehandling uppmätt under 18 månader fann vi att risken för kardiovaskulära utfall gradvis ökade med lägre nivå av följsamhet. Jämfört med patienter med hög följsamhet, det vill säga läkemedel tillgängligt under mer än 80 procent av tiden, hade patienter med låg följsamhet och primärprevention mellan 33 och 136 procent högre risk för kardiovaskulära händelser när vi justerade för socioekonomi, kliniska karaktäristika och uttag av andra hjärt–kärlläkemedel. Bland patienter med sekundärprevention var den ökade risken mellan 19 och 58 procent. Jämfört med hög följsamhet hade patienter med låg följsamhet en ökad risk för död. Dock såg vi inte någon lika tydlig gradvis ökning.

Resultaten understryker fördelen med att maximera följsamheten till kolesterolsänkande läkemedelsbehandling bland patienter med typ 2-diabetes. De som glömmer bort att ta sina läkemedel emellanåt tycks fortfarande ha en gynnsam effekt av behandlingen, även om effekten är mindre än hos patienter med hög följsamhet.