Egenreferat. Typ 1-diabetes har tidigare kopplats till en rad komplikationer. Under 2018 publicerade vår forskargrupp en studie i BMJ som visade att hjärtmissbildningar hos barnet ökade med högt långtidsblodsocker, HbA1c [1]. Det har dock varit oklart om även risken för prematuritet och andra födelseutfall än missbildningar kan kopplas till HbA1c.

Genom att i den nu aktuella studien länka Medicinska födelseregistret till Nationella diabetesregistret för åren 2003–2014 identifierade vi 2 474 barn vars mammor fanns i Diabetesregistret och hade ett registrerat HbA1c i samband med graviditeten, och jämförde dem med 1,16 miljoner barn till mammor utan diabetes [2].

Cirka 22 procent av barnen till mammor med typ 1-diabetes föddes för tidigt, att jämföra med mindre än 5 procent av barnen till mammor utan diabetes. Studien visade dessutom att förekomsten av prematuritet ökar med nivån på långtidsblodsocker. 13 procent av kvinnorna med typ 1-diabetes och välinställt blodsocker (HbA1c < 6,5 procent eller < 48 mmol/mol) fick för tidigt födda barn, att jämföra med hela 37 procent av dem med ett HbA1c över 9 procent. Den största överrisken sågs för inducerad prematuritet, men även spontan prematurfödsel var vanligare bland kvinnor med typ 1-diabetes som låg högt i HbA1c.

Vår studie visade också på ökad risk för LGA (large for gestational age, stor för tiden), förlossningsskada, andningsproblem, lågt blodsocker hos fostret, asfyxi och dödlighet i neonatalperioden när den gravida kvinnan hade högt HbA1c. Även risken för dödföddhet kunde knytas till HbA1c-nivå hos gravida med typ 1-diabetes. Men det bör noteras att överrisk för komplikationer i vår studie var vanligare även bland kvinnor med typ 1-diabetes som hade HbA1c på rekommenderad nivå (HbA1c < 6,5 procent eller <48 mmol/mol).

Sammanfattningsvis fann vi att högt HbA1c under graviditeten var associerat till ökad risk för graviditetskomplikationer inklusive risken för prematuritet. Studien understryker vikten av god kontroll av blodsockret genom adekvat behandling och, givet att de som hade välkontrollerat blodsocker också hade ökad risk, stimulerar till ytterligare forskning kring varför typ 1-diabetes är kopplat till för tidig födsel och andra allvarliga utfall.