Foto: Birgit Wilhelmson

Avhandling. Urininkontinens är vanlig bland kvinnor, men många söker inte vård. E-hälsa kan sänka tröskeln för att söka vård och vara ett nytt kostnadseffektivt sätt att nå ut med behandling. Mobilappen Tät har utvecklats inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet. Den riktar sig till kvinnor med ansträngningsinkontinens och innehåller bäckenbottenträningsprogram och livsstilsråd. Syftet med avhandlingen var att studera självbehandling av urininkontinens med stöd av appen. 

Kvinnor (≥ 18 år) med ansträngningsinkontinens minst 1 gång/vecka (n = 123) rekryterades till en randomiserad kontrollerad studie och lottades till behandling med appen eller till en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Diagnosen ställdes baserad på självrapporterat läckage vid ansträngning, hostning eller nysning, enligt rådande rekommendationer. Efter tre månader jämfördes grupperna avseende symtom och livskvalitet, mätt med validerade självskattningsskalor (ICIQ-UI SF och ICIQ-LUTSqol) och miktionslista (n = 121). Sedan analyserades data vidare för att finna faktorer som förutspådde framgång, definierad som att skatta tillståndet som mycket eller väldigt mycket bättre efter behandlingen.

Gruppen som använt appen hade fått både mindre symtombörda och bättre livskvalitet, och skillnaden mot kontrollgruppen var statistiskt signifikant. Läckaget minskade från ett medianvärde på 21 gånger/vecka (kvartilavstånd [IQR] 10,5–28,0) till 7 (IQR 0,0–17,5). Framgångsfaktorer var högre förväntningar på behandlingen, viktstabilitet och ökad självskattad bäckenbottenstyrka.

Appen är nu fritt tillgänglig sedan 2015 och är CE-märkt enligt föreskrifterna för medicintekniska produkter. Vid nedladdning får man välja om man vill besvara några frågor för en studie av den fria användningen. Utifrån dessa svar från deltagare som laddat ner den svenska eller engelska appen analyserades upplevd förbättring och framgångsfaktorer.

Av dem som hade urininkontinens vid nedladdning av appen (n = 13 251) besvarade 14 procent även en uppföljande enkät efter 3 månader. Två tredjedelar angav då att de förbättrats; 29 procent hade blivit mycket eller väldigt mycket bättre. Andelen som förbättrades är i linje med vad som visats i andra studier av bäckenbottenträning, inklusive studier med fysiska besök. Analyser av framgångsfaktorer visade att de som använt appen och bäckenbottentränat minst varje vecka förbättrades i större utsträckning.

Sammanfattningsvis är appen Tät utvecklad för kvinnor med ansträngningsinkontinens men kan även rekommenderas vid andra typer av inkontinens.