Egenreferat. Incidensen av narkolepsi steg kraftigt efter massvaccinationen mot svininfluensa 2009–2010. Narkolepsi är en immunrelaterad sjukdom karaktäriserad av hypersomni och kataplexi, en emotionellt utlöst förlamning som ofta uppkommer vid skratt. Ett starkt samband mellan narkolepsi och vävnadstypen HLA-DQB1*06:02 har påvisats tidigare [1]. Nästan en tredjedel av alla svenskar har dock denna vävnadstyp, och endast ett fåtal av dem utvecklar narkolepsi. Vår studie syftade till att identifiera andra predisponerande markörer för Pandemrixorsakad narkolepsi i svensk befolkning.

Vi gjorde en helgenomundersökning (GWAS) för att söka efter genvarianter som är överrepresenterade vid Pandemrixorsakad narkolepsi [2]. I studien ingick totalt 74 patienter med Pandemrixorsakad narkolepsi och 12 106 kontrollpersoner. Studien bekräftade ett starkt samband mellan HLA-DQB1*06:02 och Pandemrixorsakad narkolepsi, oddskvot (OR) 39,4 (95 procents konfidensintervall [95KI] 11,3–137). Efter justering för HLA sågs en signifikant association med GDNF-AS1 (rs62360233), OR 8,7 (95KI 4,2–17,5). Associationen med GDNF-AS1 bekräftades i en ny kohort, OR 3,4 (95KI 1,2–9,6). Vi fann en svagare association med immungenfamiljen TRAJ, OR 2,0 (95KI 1,4–2,8).

Vi har upptäckt ett samband mellan Pandemrixorsakad narkolepsi och den neurotrofiska faktorn GDNF (glial cell derived neurotrophic factor). Förändrad reglering av denna gen har tidigare associerats till neurodegenerativa sjukdomar, vilket är intressant eftersom det är känt att patienter med narkolepsi förlorar vissa neuron i laterala hypotalamus. Immungenfamiljen TRAJ (T-cell receptor alpha joining) har kopplats till narkolepsi [1], och även i vårt material sågs detta samband. TRAJ kodar för ett segment i T-cellsreceptorn, som är ansvarig för igenkänning av antigener bundna till HLA-proteiner på cellytan.

Vår studie tyder på att genvarianter förknippade med nervcellsöverlevnad och immunitet kan interagera för att öka mottagligheten för narkolepsi. Resultatet ökar kunskapen om mekanismerna bakom narkolepsi orsakad av Pandemrix och är förhoppningsvis också relevant för spontant uppkommen narkolepsi.