Avhandling. Svensk sjukvård brister i kontinuitet och koordination, och tillgången till psykoterapi för patienter med depression understiger behovet. I Sverige behandlas människor med depression till 70 procent i primärvården. Syftet med avhandlingen var att studera internetbaserad KBT (IKBT) och vårdsamordnarorganisation som primärvård för lindrig till måttlig depression ur perspektiven kostnadseffektivitet samt patient- och personalupplevelse.

I studien av IKBT randomiserades 90 patienter till intervention med IKBT eller sedvanlig primärvård. I studien av vårdsamordnarorganisation randomiserades 376 patienter till intervention med vårdsamordning eller sedvanlig primärvård.

IKBT visade sig vara lika kostnadseffektiv som sedvanlig behandling ur både sjukvårds- och samhällsperspektiv. Effekterna, mätta i förbättrade kvalitetsjusterade levnadsår (QALY), var likvärdiga för grupperna. Den största kostnaden för båda grupperna var relaterad till sjukskrivning och var cirka 10 gånger så stor som sjukvårdskostnaden. IKBT visade sig, via systematisk textkondensering av fokusgruppsdiskussioner och individuella intervjuer med 13 patienter som erhållit IKBT, vara en attraktiv behandling för vissa, men inte för alla. Friheten i att kunna utföra sin behandling när och var man ville var uppskattad, men patientens ansvar för behandlingen upplevdes som tungt.

Vårdsamordnarorganisation innebär en förstärkning av vårdcentralteamet med en vårdsamordnare, som ger patienten tät och handfast stöttning samt hjälp att koordinera vårdinsatser. Detta visade sig vara höggradigt kostnadseffektivt jämfört med sedvanlig primärvård både ur sjukvårds- och samhällsperspektiv. Effekterna av vårdsamordnarorganisation var signifikant bättre än sedvanlig primärvård med QALY 0,357 vs 0,333 (P < 0,005) och depressionsfria dagar 79,43 vs 61,14 (P < 0,005). Även här var sjukskrivning den största kostnaden i båda grupperna, men väsentligt lägre i interventionsgruppen, som kom åter i arbete snabbare. Total medelkostnad per patient var för vårdsamordnarorganisation 62 200 kronor och för sedvanlig primärvård 73 700 kronor (P < 0,005). Vårdsamordnarorganisationen uppfattades enligt en enkätstudie som effektiv och positiv av vårdcentralpersonal och deras chefer.

Sammanfattningsvis kan IKBT öka tillgängligheten till psykoterapi, och vårdsamordnaren tillser att de vårdinsatser som behövs kommer till stånd. Tillgänglighet, kontinuitet och koordination säkras därmed. Resultaten kan utgöra underlag för politiska beslut om depressionsvården, vilken utgör en stor del av den vård som ges i Sverige i dag.