Egenreferat. Hereditet för kranskärlssjukdom är en etablerad riskfaktor för hjärtinfarkt på sikt, men inkorporeras också som riskfaktor i flera instrument för riskvärdering av akut bröstsmärta, såsom HEART-score och EDACS (Emergency department assessment of chest pain score).

Värdet av familjehistoria för att bekräfta respektive utesluta akut koronart syndrom i akutskedet är däremot oklart, särskilt i relation till användandet av högkänsliga troponin T-analyser. Få studier värderar ärftlighet som prediktor för akut koronart syndrom i akutskedet och flera har varit negativa [1], möjligen på grund av felaktig rapportering från patienter och små patienturval.

Vi samlade i den aktuella studien [2] information om alla patienter som sökt med bröstsmärta på fyra akutmottagningar i Stockholm under 2013–2016. Data samkördes med Flergenerationsregistret och Patientregistret för att hitta förstagradssläktingar som fått en diagnoskod för hjärtinfarkt eller något revaskulariseringsingrepp. Från detta skapades två exponeringsmått: någonsin förekommande koronarsjukdom i släkten eller tidig koronarsjukdom som debuterat före 55 års ålder hos manliga respektive före 65 års ålder hos kvinnliga släktingar. Associationen mellan de två olika typerna av släkthistoria och ett kombinerat utfallsmått, omfattande diagnosen akut koronart syndrom eller kardiovaskulär död inom 30 dagar, undersöktes med logistisk regression justerat för ålder, kön, kardiovaskulär komorbiditet och, för en subgrupp av patienterna med tillgängliga EKG, ischemiska EKG-fynd.

Av totalt 28 188 unika patienter och besök hade 4,7 procent det kombinerade utfallsmåttet, varav 8,2 procent och 32,4 procent hade tidig respektive någonsin förekommande koronarsjukdom i släkten. Båda definitionerna av släkthistoria var associerade med utfallet, med störst oddskvot (OR) för tidig koronarsjukdom i släkten (OR 1,62, 95 procents konfidensintervall 1,35–1,94). Associationen var oberoende av ålder, kön, kardiovaskulär samsjuklighet och ischemiska EKG-fynd. Sambanden var starkare bland unga patienter (≤ 65 år) och bland dem med normala troponinnivåer. Det starkaste sambandet sågs hos patienter med omätbara troponinnivåer.

Detta är den första studien som har utvärderat sambandet mellan objektivt verifierad hereditet för kranskärlssjukdom och akut koronart syndrom i relation till modern utredning med högkänslig troponin T-analys. Fynden bekräftar vikten av hereditet som tillägg till övriga riskfaktorer vid riskvärdering av bröstsmärta och betonar särskilt dess betydelse bland unga patienter (≤ 65 år) och bland patienter med normala troponinnivåer.