Egenreferat. Basal hjärt–lungräddning (HLR) utförd före ambulansens ankomst ökar överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus [1]. De senaste decennierna har riktlinjer för inblåsningar vid basal HLR gradvis förändrats. Förenklad HLR med enbart bröstkompressioner introducerades i europeiska riktlinjer 2005, som ett alternativ till standardbehandling med bröstkompressioner och inblåsningar. 2010 stärktes rekommendationen till att gälla alla livräddare utan HLR-utbildning och vid telefonassisterad HLR från larmoperatörer. En anledning var antagandet att förenklad HLR skulle öka andelen som får HLR i väntan på ambulans.

Vi har i denna studie [2], baserad på data från svenska Hjärt–lungräddningsregistret, undersökt 30 445 fall av bevittnade hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige 2000–2017. Hjärtstoppen delades in i tre tidsintervall för att reflektera de olika riktlinjeperioderna: 2000–2005, 2006–2010 och 2011–2017. Patienterna delades sedan in i tre grupper: de som inte fått HLR, de som fått standard-HLR med bröstkompressioner och inblåsningar och de som fått förenklad HLR med enbart bröstkompressioner.

I resultatet sågs en över tid kraftig ökning av andelen som fått någon form av HLR före ambulansens ankomst (från 40,8 till 58,2 till 68,8 procent) och samtidigt en nära sexfaldig ökning av andelen som fick förenklad HLR med enbart bröstkompressioner (från 5,4 till 14,0 till 30,1 procent). Båda typerna av HLR var associerade med fördubblad 30-dagarsöverlevnad. För standard-HLR var den justerade oddskvoten 2,6 (95 procents konfidensintervall [95KI] 2,4–2,9) och för HLR med enbart kompressioner 2,0 (95KI 1,8–2,3) jämfört med ingen HLR. Överlevnaden ökade för varje tidsintervall i alla patientgrupper, även för dem som inte fick HLR. Detta indikerar att andra faktorer utöver basal HLR har bidragit till ökad överlevnad över tid.

Sammanfattningsvis: sedan rekommendationen om förenklad HLR introducerats till vissa grupper av livräddare har behandlingen ökat sexfaldigt och är associerad med ökad HLR-frekvens vid hjärtstopp utanför sjukhus. Förenklad HLR med enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden jämfört med ingen HLR. Resultatet stöder förenklade riktlinjer för HLR med enbart bröstkompressioner som ett alternativ till standard-HLR. Huruvida förenklad HLR är lika bra eller till och med bättre än standard-HLR i de fall där vittnet genomgått HLR-utbildning är dock fortsatt oklart. En pågående större svensk randomiserad prövning har som syfte att försöka besvara den frågan.