Egenreferat. Patienter med tät aortastenos har utan behandling en årlig mortalitet på 25 procent och en medelöverlevnad på 2–3 år efter symtomdebut. Aortastenos kan behandlas på ett effektivt och säkert sätt med kirurgiskt eller perkutant byte av aortaklaffen. Prognosen efter aortaklaffbyte jämfört med normalbefolkningen är emellertid inte fullständigt känd, framför allt inte hos yngre patienter.

Vi genomförde en nationell kohortstudie för att undersöka den förväntade livslängden efter aortaklaffbyte jämfört med normalbefolkningen. Alla 23 528 patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte i Sverige mellan 1995 och 2013, med eller utan samtidig kranskärlsoperation, inkluderades i studien. Studiepopulationen erhölls från Swedeheartregistret, vilket sammanlänkades med andra nationella hälsodataregister för att erhålla ytterligare patientdata. Uppgifter om förväntad livslängd erhölls från en kön-, ålders- och kalenderårsmatchad svensk population från Human mortality database (www.mortality.org).

Överlevnaden efter aortaklaffbyte var lägre än förväntat i jämförelse med den matchade normalbefolkningen efter upp till 19 års uppföljning. Hos patienter som genomgått aortaklaffbyte var överlevnaden efter 5, 10, 15 och 19 år 80, 55, 32 respektive 21 procent jämfört med 82, 62, 44 respektive 34 procent hos den matchade normalbefolkningen. Skillnaden i förväntad livslängd mellan patienter som genomgått aortaklaffbyte och den matchade normalbefolkningen var 1,9 år i den totala studiepopulationen. Yngre patienter hade en signifikant högre förlust av förväntad livslängd jämfört med äldre patienter: för patienter under 50 år var den 4,4 år (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,5–7,2) och för patienter över 80 år var den 0,4 år (95KI 0,3–0,5). Det var ingen signifikant skillnad i förlust av förväntad livslängd mellan kvinnor och män eller mellan patienter som genomgått isolerat aortaklaffbyte och dem som genomgått aortaklaffbyte med samtidig kranskärlsoperation.

Sammanfattningsvis visade studien att patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte hade en kortare förväntad livslängd jämfört med normalbefolkningen, det vill säga operationen är inte botande och återställer inte förväntad livslängd. Förlusten av förväntad livslängd var betydande och jämförbar med vissa cancersjukdomar, såsom prostata- och bröstcancer. Vår studie är viktig för att avgöra den långsiktiga prognosen efter kirurgiskt aortaklaffbyte och för att optimera vården för dessa patienter före och efter operation.