Egenreferat. Stockholms läns landsting publicerade 2008 ett vårdprogram om utredning vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn. Där framhölls att skakvåld kan framkalla subdurala blödningar och ögonbottenblödningar samt frakturer på revben och i de långa rörbenens tillväxtzoner. Detta vårdprogram har sedan fått nationell spridning [1].

Syftet med denna studie [2] var att analysera medicinska diagnoser och riskfaktorer vid insatser för spädbarn enligt 6 § 1 socialtjänstlagen och 2, 3 eller 6 § lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Studien var en nationell populationsbaserad registerstudie med barn födda i Sverige 1997–2014 som följdes under första levnadsåret. Individdata hämtades från Patientregistret, Medicinska födelseregistret, Registret över insatser för barn och unga (även aggregerade data) och SCB-register. Diagnoserna kategoriserades enligt ICD-10.

För barn födda under åren 1997–2014 var det 402 per 100 000 (N = 7 455) som hade haft insatser enligt socialtjänstlagen eller LVU under sitt första levnadsår. De barn som hade diagnoser enligt ICD-10 vid tidpunkten för omhändertagandet delades in i tre grupper: 1) med problem avseende social miljö, uppfostran eller föräldrars hälsa: 14,8 per 100 000 (n = 273); 2) med misshandelsdiagnoser utan subdural blödning, ögonbottenblödning, frakturer i revbenen eller de långa rörbenen: 3,77 per 100 000 (n = 70); 3) med subdural blödning, ögonbottenblödning, revbensfrakturer, frakturer i revben eller långa rörben: 9,83 per 100 000 (n = 182).

Den första gruppen var oförändrad under tidsperioden, de två senare grupperna ökade. Den sistnämnda gruppen hade i 37 procent av fallen en rapporterad fallolycka, i 1 procent yttre skada på kroppen och i 3 procent på huvudet. Jämfört med övriga grupper hade den sistnämnda gruppen ökad risk att vara pojke (justerad oddskvot [OR] 1,60; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,08–2,38), minskad risk att ha en ensamstående mamma (OR 0,49; 95KI 0,32–0,75) eller rökande mamma (OR 0,60; 95KI 0,37–0,96). Jämfört med referenspopulationen var den sistnämnda gruppen i högre grad för tidigt född (18,5 respektive 5,5 procent), tvillingar (7,7 respektive 2,8 procent) eller små för tiden (5,2 respektive 2,1 procent).

Spädbarn med subdurala blödningar, ögonbottenblödningar, frakturer i revben eller de långa rörbenen var en liten del av de spädbarn som omhändertogs av socialtjänsten, men har ökat i antal och andel. Dessa barn (n = 182) har omhändertagits enligt kriterier för skakvåld.