Egenreferat. Tillgången till stora mängder förskrivningsdata har de senaste decennierna möjliggjort avancerade befolkningsstudier av läkemedelsanvändning och associerade nyttoeffekter respektive risker. Ett uthämtat recept är emellertid inte liktydigt med faktisk läkemedelsföljsamhet. Olika metoder för att mäta behandlingsföljsamhet, inklusive planerad blodprovstagning, kan samtidigt påverka utfallsmåttet.

Genom att på individnivå jämföra tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska svenska befolkningsdata har vi utvecklat och undersökt ett objektivt mått på läkemedelsföljsamhet för vanligt förskrivna kardiovaskulära (rytmreglerande och blodtryckssänkande) läkemedel och psykofarmaka (antidepressiva, antipsykotiska, stämningsstabiliserande, sömngivande och lugnande läkemedel).

Från Rättsmedicinalverkets databas med rättskemiska uppgifter inhämtades data från rättsmedicinska obduktioner för åren 2006 till 2013. Analysresultat för samtliga fall av icke självförvållad död (n = 18 627) jämfördes med tidigare förskrivningsdata från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Läkemedelsföljsamhet bedömdes föreligga när beräknad tillgång till uthämtade läkemedel överensstämde med rättskemiskt fynd av terapeutisk läkemedelskoncentration i blod. Rekreativ användning av läkemedel definierades som förekomst av läkemedel i blod i avsaknad av ett tillämpligt recept.

Graden av följsamhet till de undersökta läkemedlen bedömdes överlag som måttlig (Cohens kappa [κ] 0,56, 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,55–0,57) med en förväntad följsamhet, eller positivt prediktivt värde (PPV), på 46 procent. Högst grad av läkemedelsföljsamhet sågs för antidepressiva läkemedel (PPV = 71 procent, κ = 0,74 [95KI 0,73–0,76]). Den lägsta graden av följsamhet sågs för kardiovaskulära läkemedel (PPV = 22 procent, κ = 0,33 [95KI 0,31–0,36]). Den uppmätta rekreativa användningen av de ingående undersökta läkemedlen var mycket låg (negativt prediktivt värde 0,0–1,4 procent).

Sammantaget indikerar studiens fynd att i snitt endast hälften av uthämtade receptbelagda läkemedel kan kopplas till terapeutiska läkemedelskoncentrationer i blod.