Avhandling. Andfåddhet är ett dominerande symtom hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), även vid optimal behandling av grundsjukdomen. Det finns ännu ingen standardbehandling för att lindra andfåddhet. Syftet med denna avhandling var att undersöka förekomsten och den kliniska handläggningen av andfåddhet vid svår KOL.

Data hämtades från det nationella andningssviktsregistret Swedevox för patienter med svår syrgaskrävande KOL och samkördes med Svenska palliativregistret (delstudie I) och med Läkemedelsregistret (delstudie II). De första två delstudierna visade att andfåddhet var tre gånger vanligare under sista levnadsveckan vid KOL än vid cancer (73 vs 22 procent; delstudie I) och att opioider för KOL-patienterna nästan uteslutande förskrevs mot smärta – indikationen andfåddhet utgjorde endast 2 procent (delstudie II).

Den tredje delstudien var en systematisk genomgång enligt Cochraneriktlinjer och visade att syrgasbehandling till patienter med KOL med lindrig/måttlig syrebrist (PaO2 7,4–8,0 kPa) kan ge måttligt minskad andfåddhet mätt vid standardiserat arbetsprov, men att evidens saknas för nytta i dagligt liv eller för effekt på livskvaliteten. I den fjärde delstudien randomiserades svenska läkare från sluten- och öppenvården till att bedöma en fallbeskrivning av en patient med svår KOL och antingen kronisk smärta eller andfåddhet. Det visade sig att det var mindre sannolikt att läkare bedömde kronisk andfåddhet som behandlingskrävande och skäl till behandling med opioider.

Avhandlingen har gett ny kunskap om den stora bördan av andfåddhet i livets slutskede hos KOL-patienter och vikten av tidig palliativ vård med bland annat ökat samarbete mellan lungkliniker och palliativa enheter. Avhandlingens resultat förstärker det rådande vetenskapliga evidensläget att syrgas inte är förstahandsbehandling vid KOL med måttlig syrebrist och att man först ska testa andra behandlingar såsom rehabiliteringsträning, arbetsterapeutisk bedömning och bordsfläkt. Tidigare studier har visat att opioider i doser upp till 20–30 mg oralt långverkande morfin per dag kan lindra andfåddhet, men vi vet i dagsläget inte vilka patienter som har störst klinisk nytta samt behandlingseffekterna på längre sikt. Sammantaget konstateras att andfåddhet är vanligt och associerat med stort lidande. Behandling med syrgas och opioider kan vara av nytta för en selekterad grupp av patienter för att lindra andfåddhet och förbättra livskvaliteten.