Egenreferat. I dag finns det gott vetenskapligt stöd för att chansen för personer med svårbehandlad epilepsi att bli anfallsfria eller få mycket färre anfall ökar om de kan opereras med epilepsikirurgi jämfört med om de fortsätter med enbart läkemedelsbehandling [1]. Detta är en av anledningarna till att utredning av svårbehandlad epilepsi har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid epilepsi, som publicerades under våren 2019.

Tidigare studier har visat att många som genomgår epilepsikirurgi har haft epilepsi under en stor del av sitt liv. En tidigare operation kan minska många av sjukdomens negativa konsekvenser. Det finns dessutom vissa studier som talar för att chansen till anfallsfrihet efter operationen ökar om personen opereras tidigare jämfört med senare.

Som en del av bakgrundsarbetet inför de nationella riktlinjerna genomförde vi en systematisk litteraturöversikt och metaanalys av studier som undersöker sambanden mellan tidig eller senare operation och chansen till anfallsfrihet [2]. Den aktuella studien följer PRISMA-riktlinjerna (Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses) och evidensgraderingen har skett enligt GRADE.

Vid litteraturgenomgången fann man 25 studier som behandlar den aktuella frågeställningen, varav 12 kunde användas för metaanalys. Sannolikheten för anfallsfrihet var signifikant högre för dem som opererades tidigare, oavsett om man jämförde resultaten av operation hos personer som haft epilepsi kortare eller längre än 2, 5, 10 respektive 20 år. Detsamma gällde om man jämförde resultaten för dem med epilepsiduration kortare än fem år respektive längre än tio år. Riskskillnaderna var mellan 0,15 och 0,21 och riskkvoterna mellan 1,20 och 1,33 till fördel för tidigare operation. Resultaten har låg evidensgrad på grund av att de ingående studierna är observationsstudier av genomsnittlig kvalitet.

Epilepsins varaktighet är den enda kända prediktorn för anfallsfrihet efter epilepsikirurgi som är möjlig att påverka. Studien understryker därför att det är viktigt att personer med svårbehandlad epilepsi får tillgång till epilepsikirurgisk utredning så snart som möjligt. Samtidigt talar resultaten för att nyttan med epilepsikirurgi kvarstår även om epilepsin har varat under många år.