Egenreferat. Malignt melanom är en aggressiv form av hudcancer och en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige. Tidig upptäckt och operation är viktig, och det kirurgiska ingreppet kan räcka för bot. Trots folkhälsokampanjer ser vi patienter där tumören vuxit sig tjock vid diagnos, och prognosen är då sämre. I en tid av ny framgångsrik forskning på biogenetisk och molekylär nivå har enklare frågor som operationsmarginalernas storlek kvarstått obesvarade och omtvistade. Många centrum i världen har minskat operationsmarginalens storlek från 4 cm till 2 cm, trots brist på evidens. Stora huddefekter ger dåligt funktionellt och kosmetiskt resultat, medan små marginaler kan riskera överlevnaden. Här finns ett viktigt avvägande. En nyligen publicerad artikel [1] har visat att en marginal på 1 cm inte är säker. Vi har nu undersökt om 2 cm är en säker marginal, även på lång sikt [2].

Mellan åren 1992 och 2004 randomiserades patienter med primära högriskmelanom (> 2 mm i tumörtjocklek) inom ramen för en internationell studie till behandling med antingen 2 eller 4 cm marginal. Det primära utfallsmåttet var överlevnad. Totalt inkluderades 936 patienter (465 till 2 cm och 471 till 4 cm), och efter en uppföljningstid på 6,7 år fanns ingen skillnad i överlevnad.

Samma patientgrupp är nu undersökt igen efter en uppföljningstid på 19,6 år. Genom register- och journalgenomgång i Sverige, Danmark, Norge och Estland har vi lyckats hitta dödsdatum och dödsorsak (melanomspecifik död eller död av annan orsak) för alla patienter utom två. Efter 235 månader (kvartilavstånd [IQR] 200–260) var 621 dödsfall rapporterade: 304 i 2 cm-gruppen jämfört med 317 i 4 cm-gruppen (hazardkvot [HR] 0,98, 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,83–1,14, P = 0,75). Av dessa hade 397 patienter avlidit i melanom: 192 i 2 cm-gruppen och 205 i 4 cm-gruppen (HR 0,95, 95KI 0,78–1,16, P = 0,61). Det fanns alltså ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan grupperna, oavsett dödsorsak. Resultaten kvarstod även när vi tagit hänsyn till andra faktorer som påverkar prognosen, såsom tumörtjocklek, kön och histologisk typ.

Sammanfattningsvis fann vi att en operationsmarginal på 2 cm är säker för primärt högriskmelanom, och studien har den längsta uppföljningstiden i världen. I en pågående studie från Australien/Nya Zeeland (MelMarT) jämförs nu 1 cm och 2 cm marginal vid intermediär- och högriskmelanom.