Egenreferat. Vi har etablerat en stor nationell, registerbaserad kohort syftande till att studera warfarinassocierade läkemedelsinteraktioner. Kohorten baseras på data från Journalia och Auricula, register över antikoagulantiabehandlade patienter inkluderande över 300 koagulationscentrum i Sverige, i kombination med Socialstyrelsens nationella läkemedelsregister. Projektet har tidigare bidragit till en ökad kunskap rörande interaktioner mellan karbamazepin, amiodaron respektive simvastatin och warfarin, vilken tidigare varit bristfällig [1].

I den aktuella studien analyserades registerdata rörande drygt 6 000 warfarinbehandlade patienter som hade påbörjat behandling med flukloxacillin. Hos individer med en behandlingstid på 10 dagar (n = 5 848), sjönk PK(INR) från 2,36 till 2,20. Hos patienter med minst 30 dagars behandling (n = 201) minskade PK(INR) från 2,24 till 1,96. Minskningen av PK(INR) medförde att andelen individer som under en veckas behandling exponerades för ett eller flera subterapeutiska PK(INR) (INR < 2) ökade till 1 av 3 i tiodagarsgruppen och nära 2 av 3 i gruppen med långtidsbehandling [2].

Sammanfattningsvis bör insättning av flukloxacillin hos warfarinbehandlade patienter följas av noggrann monitorering av PK(INR) för att undvika tromboemboliska komplikationer. Detta är av särskild vikt för individer med långtidsbehandling.