Figur 1. Relativ överlevnad uppdelad i femårsperioder.

Egenreferat. Cancer i urinblåsan är den sjunde vanligaste cancerformen i Sverige. I en analys av Cancerregistret 1960–1986 förbättrades överlevnaden i sjukdomen under 1960–1970-talen, men låg oförändrad resten av den studerade tidsperioden. I en senare analys, 1997–2011, fanns inga tecken på att överlevnaden förbättrats [1]. Vi har nu analyserat ytterligare en femårsperiod som totalt omfattade cirka 40 000 patienter [2].

Antalet nya patienter ökade med 38 procent bland män och 39 procent bland kvinnor mellan 1997 och 2016. Motsvarande ökning av den åldersstandardiserade incidensen var 6 respektive 21 procent. Ökningen sågs framför allt i den äldsta åldersgruppen.

Under perioden 2012–2016 har det skett en signifikant förbättring av både absolut och relativ överlevnad (Figur 1). Detta gäller i alla stadier av sjukdomen. Förbättringen gällde bara män under den aktuella tidsperioden. Kvinnors överlevnad förbättrades markant redan 2007–2011 men de har ändå, som i andra länder, en sämre relativ överlevnad än män.

I en jämförelse mellan olika regioner förelåg en sämre överlevnad i Uppsala/Örebro och Norra regionen än i riket som helhet. Mortaliteten, antalet avlidna personer per 100 000, har inte minskat utan legat ganska konstant under tidsperioden.

Globalt har antalet patienter med urinblåsecancer ökat med 50 procent de senaste decennierna, medan den åldersstandardiserade incidensen har varit oförändrad. De motsägelsefulla resultaten har förklarats med den ändrade åldersstrukturen med allt fler äldre, samt befolkningsökningen. Våra resultat från Sverige understryker den allmänna utvecklingen med en äldre och mer cancerdrabbad befolkning.

Varför har överlevnaden förbättrats? Vi har i Sverige infört kvalitetsindikatorer som kan observeras på sjukhusnivå via registret. Glädjande nog har vi kunnat se en ökande följsamhet avseende alla studerade indikatorer. Sannolikt kan det vara en viktig orsak till den förbättrade överlevnaden. En annan orsak kan vara förändrad tumörbiologi på grund av minskad rökning. Orsakerna till de regionala skillnaderna analyseras för närvarande.

Förbättrad överlevnad hos cancerpatienter får ofta stora rubriker, men kan i en del fall bero på tidigarelagd diagnos eller upptäckt av »ofarliga« cancerformer. Det finns inga belägg för att detta är fallet för urinblåsecancer. Minskad mortalitet anses vara den viktigaste parametern vid bedömning av förbättrade resultat men kräver längre observationstid än överlevnad som mått, och förhoppningsvis kommer vi snart att kunna se även en sådan effekt.