Egenreferat. En betydande andel av patienter på akutmottagningar har förhöjda nivåer av troponiner (cTn), vilket är ett tecken på pågående myokardskada. Det finns fyra entiteter av myokardskada: 1) typ 1-hjärtinfarkt (T1MI), 2) typ 2-hjärtinfarkt (T2MI), där skadan orsakas av ett ökat behov eller minskad tillförsel av syre till hjärtmuskeln, men med symtom och/eller EKG-förändringar som vid T1MI, 3) akut myokardskada där EKG/kliniska tecken på myokardischemi saknas men cTn-dynamik finns samt 4) kronisk myokardskada som karakteriseras av kroniskt stegrade cTn-nivåer. Myokardskada är förknippad med dålig prognos och alla nivåer av troponin är viktiga prediktorer för död.

Från en kohort av 22 589 patienter som sökt akutsjukvård på Karolinska universitetssjukhuset 2011 till 2014 identifierades 5 110 patienter med myokardskada (hs-cTnT-värde >14 ng/l). Patienter kategoriserades genom journalgranskning till de fyra grupperna av myokardskada. Cox-regression användes för att beräkna justerade risker för död och bland annat hjärtinfarkt hos patienter med T1MI, T2MI och akut myokardskada jämfört med kronisk myokardskada. Av 3 853 patienter med myokardskada hade 29 procent T1MI, 6,5 procent T2MI, 30 procent akut myokardskada och 35 procent kronisk myokardskada. Nästan hälften (48–49 procent) av alla patienter i grupperna T2MI, akut och kronisk myokardskada avled under en genomsnittlig uppföljningstid på 3,9 år, medan 24 procent av patienterna i T1MI-gruppen avled. Patienter med akut myokardskada hade 21 procent högre risk för död, men liknande risk för hjärtinfarkt som patienter med kronisk myokardskada. Patienter med T1MI hade 14 procent lägre risk för död än patienter med kronisk myokardskada, men fördubblad risk för hjärtinfarkt jämfört med samtliga kategorier av myokardskada.

Vi fann att de absoluta riskerna för död är desamma, men justerade risker något högre, bland patienter med akut myokardskada och T2MI jämfört med kronisk myokardskada. Lägst risk för död hade patienter med T1MI. Både akut och kronisk myokardskada är associerade med dålig långtidsprognos. Patienter med akut eller kronisk myokardskada, liksom T2MI, är högriskpatienter som bör utredas vidare för hjärtsjukdom och där riskfaktorer som hyperlipidemi och hypertoni bör behandlas intensivt.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Martin J Holzmann har erhållit konsultarvoden från Actelion, Idorsia och Pfizer.