Bilden visar en nymf (naturlig längd ca 1,5 mm) av den vanliga fästingen Ixodes ricinus, som är vektor för Borrelia miyamotoi (återfallsfeber) och flera andra humanpatogener i Sverige. Även fästinglarverna och de adulta fästinghonorna kan överföra B miyamotoi. Foto: Gary Wife och Thomas GT Jaenson, Uppsala universitet

Miyamotoi-borrelios är en typ av återfallsfeber som orsakas av bakterien Borrelia miyamotoi. Sjukdomen beskrevs första gången 2011: återkommande hög feber (>39,5 oC), värk i huvud, muskler och leder samt leukopeni, trombocytopeni och förhöjda leverenzymvärden, men utan det vid Lyme-borrelios vanliga erytemet [1]. Symtombilden kan leda till felaktiga diagnoser, som anaplasmos eller Lyme-borrelios. Tre fall av miyamotoi-borrelios med meningoencefalit har tidigare beskrivits i internationell facklitteratur; samtliga hos patienter med nedsatt immunförsvar [1-2]. Sjukdomen är för närvarande svårdiagnostiserad och därför sannolikt kraftigt underdiagnostiserad.

Infektionsläkaren Anna J Henningsson och medarbetare redogör i en artikel för två patienter i Sverige som vid olika tillfällen drabbades av miyamotoi-borrelios med meningit [2].

Den ena patienten drabbades av hög återkommande feber, kraftig huvudvärk och nackstelhet. Nivåerna av immunglobuliner i patientens serum tydde på ett normalt immunförsvar. Detta är första gången som det rapporteras att Borrelia miyamotoi kan orsaka allvarlig neurologisk sjukdom hos en immunkompetent person [2]. Den andra patienten drabbades av huvudvärk, återkommande feberperioder, gradvis försämrat minne och tilltagande koncentrationssvårigheter. Hon behandlades sedan flera år för av reumatoid artrit med metotrexat och rituximab. Efter omfattande laboratorieanalyser, inklusive tre olika PCR-metoder och DNA-sekvensering av cerebrospinalvätska samt serologiska analyser, fastställdes att patienterna drabbats av miyamotoi-borrelios med meningit. Båda patienterna tillfrisknade efter oral behandling med doxycyklin.

Borrelia miyamotoi sprids av samma fästingart, Ixodes ricinus, som i södra och mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten är vektor för de bakterier som orsakar Lyme-borrelios. I de nordligaste landskapen är sannolikt även taigafästingen, Ixodes persulcatus, vektor för både Borrelia miyamotoi och de bakterier som orsakar Lyme-borrelios.

Det är viktigt att landets vårdgivare har kunskap om att miyamotoi-borrelios förekommer i Sverige och kan yttra sig som en allvarlig neurologisk sjukdom. Dessutom är det betydelsefullt att sjukhuslaboratorierna bygger upp adekvata resurser för att säkert kunna diagnostisera sjukdomen.