Foto: Shutterstock/TT

Egenreferat. Rupturerat abdominellt aortaaneurysm (RAAA) kräver ett snabbt omhändertagande med kirurgi för att patienten ska överleva. Tidigare var öppen aortakirurgi den enda möjliga behandlingen, men under de senaste 15 åren har minimalinvasiv aortakirurgi (endovaskulär aortaoperation, EVAR) fått en allt större spridning för behandling av RAAA. EVAR är en operationsteknik där den rupturerade delen av aortan ersätts med ett graft som förs in via ljumskens blodkärl med kateterteknik och röntgengenomlysning under företrädelsevis lokalbedövning.

Vi har i den aktuella studien gjort en omfattande registergenomgång med data från Patientregistret, Dödsorsaksregistret samt Svenska kärlregistret (Swedvasc) av alla som drabbats av RAAA i Sverige under en period på 20 år, 1994–2013. Närmare 19 000 människor över 50 år identifierades. Analyser gjordes avseende incidens, andel opererade, operationsteknik och 90-dagarsmortalitet baserat på kön och åldersgrupper med regressionsanalys.

Analysen visar att antalet RAAA totalt sett minskar i Sverige. För 20 år sedan drabbades cirka 1 000 personer per år av RAAA, och cirka 780 personer dog. I dag drabbas ungefär 750 personer per år, och cirka 550 personer avlider. Aortaaneurysm är fyra gånger så vanligt hos män som hos kvinnor. Studien visar att mortaliteten vid RAAA minskade hos båda könen under studieperioden, men var fortsatt högre hos kvinnor. Mortaliteten vid RAAA sjönk från från 89 till 82 procent hos kvinnor, jämfört med från 76 till 65 procent hos männen.

Orsaken till den minskande dödligheten är multifaktoriell. Tidigare studier har visat att minskande rökning resulterar i minskad sjukdomsprevalens. Screening för aortaaneurysm hos 65-åriga män i Sverige resulterar i att fler aneurysm upptäcks och opereras före ruptur. När väl en person drabbas av ruptur så behandlas allt större andel med operation, ofta med EVAR, med bättre överlevnad än tidigare.

Resultaten visar att risken att dö på grund av rupturerat abdominellt aortaaneurysm (RAAA) stadigt går ned i Sverige. Medan RAAA har minskat över tid hos män (från 55 till 32/100 000 invånare över 50 års ålder) är förekomsten konstant hos kvinnor (13/100 000 invånare över 50 års ålder), och överlevnaden har inte förbättrats nämnvärt över tid. Det behövs således riktad forskning för att förbättra vården av kvinnor med aortaaneurysm.