Figur 1

Egenreferat. LADA (latent autoimmun diabetes hos vuxna) karaktäriseras av positivitet för antikroppar mot proteinet GAD (GADA), ålder >30 år och att inget behov av insulin finns under de första 3–6 månaderna efter diabetesdiagnosen. LADA utgör cirka 10 procent av all diabetes, och många oupptäckta fall döljer sig bland dem som diagnostiserats med typ 2-diabetes. Det är oklart vilken som är den bästa behandlingen, och det finns få randomiserade behandlingsstudier. Eftersom personer med LADA ofta behöver insulinbehandling tidigare än de med typ 2-diabetes borde optimal behandling syfta till att upprätthålla patienternas egen insulinproduktion.

I vår svensk-norska randomiserade studie med 64 patienter jämfördes tidig behandling med insulin med behandling med sitagliptin under en 21 månader lång interventionsperiod. Bägge behandlingarna gavs som tillägg till metformin. Studien var fokuserad på utvecklingen över tid av egen insulinproduktion, mätt som C-peptid. Resultaten visade entydigt att behandling med insulin respektive sitagliptin var likvärdiga när det gällde graden av bevarad egen insulinproduktion.

Vi fann också att insulinproduktionen hos de patienter med LADA som hade höga nivåer av GADA vid studiestart minskade betydligt under studiens gång. Hos patienter med låga nivåer av GADA såg vi ingen nedgång av egen insulinfrisättning över huvud taget under den 21 månader långa studien (se Figur 1).

Vi konkluderar för det första att tidig insulinbehandling inte har några fördelar jämfört med alternativ peroral behandling när det gäller att bevara egen insulinproduktion. För det andra har nivån av GADA avgörande betydelse för de insulinproducerande betacellernas överlevnad. Tidig insulinbehandling kan vara motiverad hos patienter med höga nivåer av GADA för att undvika följderna av hastigt påkommet insulinbehov med åtföljande dysmetabolism inklusive ketoacidos. Däremot saknas indikation för tidig insulinbehandling hos patienter med låga (men fortsatt patologiska) nivåer av GADA. För att välja bästa möjliga behandling vid LADA är det alltså mycket viktigt att ta hänsyn till nivåerna av GADA. Vi rekommenderar en generösare attityd då det gäller att testa personer med icke-insulinberoende diabetes för GADA.