Figur 1. v-TAC ger värden för pCO2 (röda markeringar) som ligger mycket nära det arteriella värdet (gröna streckade linjen) och är mer tillförlitliga än vanlig venös blodgas (gröna ringar). Värdena jämförs för varje par av arteriella och venösa blodprov (tagna inom 5 minuter). De heldragna gröna linjerna är skillnaden mellan venösa blodgasvärden och v-TAC för respektive prov. 

Egenreferat. Arteriell blodgasanalys (ABG) är etablerad standardåtgärd för att bedöma syra–basstatus (pH), ventilation och förekomst av koldioxidretention (pCO2) samt syresättning (pO2) vid akut och svår sjukdom. Arteriell blodgas kräver dock provtagning av läkare eller specialutbildad personal, behöver ofta upprepas och kan vara smärtsam för patienten.

v-TAC (venous to arterial conversion) är en ny metod för att beräkna arteriella värden utifrån en venös blodgasanalys (VBG) från ett vanligt venprov och saturationsmätning på fingret. Vi har genomfört den första oberoende valideringen av v-TAC jämfört med arteriell blodgasanalys [1].

Studien [1] jämförde 87 provpar (arteriell och venös blodgasanalys med saturation [v-TAC]) tagna inom 5 minuter under strikta kvalitetskrav på 46 inneliggande patienter med indikation för arteriell blodgasanalys. Värden för v-TAC jämfördes med arteriell respektive vanlig venös blodgasanalys. De vanligaste diagnoserna var KOL-exacerbation (28 procent), hjärtsjukdom (22 procent) och bakteriell infektion (17 procent).

v-TAC stämde mycket väl med arteriell blodgas: medelskillnaden (ABG–v-TAC) var liten för pH (–0,001 kPa; 95 procents konfidensintervall [95KI] –0,017–0,016) och pCO2 (–0,14 kPa; 95KI –0,46–0,19) samt måttlig för pO2 (–0,28 kPa; 95KI –1,31–0,76). Skillnaden för pO2 var liknande den mellan två arteriella blodgasanalyser [2]. v-TAC var mycket känslig för att identifiera koldioxidretention (sensitivitet 100 procent; specificitet 94 procent). v-TAC hade högre samstämmighet med arteriell än med venös blodgas för samtliga analyser.

Resultaten visar att v-TAC – genom ett vanligt venprov och saturationsmätning – skulle kunna ersätta arteriell provtagning för många patienter. Fynden stämmer med tidigare studier från utvecklarna, som även studerat patienter på akutmottagningar och intensivvårdsavdelning. v-TAC är en programvara som kan integreras med och analyseras på befintliga blodgasapparater. Metoden simulerar de arteriella värdena utifrån de venösa blodgasvärdena och syresättningen från vanlig pulsoximetri.

Metoden kan ha viktiga implikationer på sjukvården genom underlättad provtagning – blodgaserna kan tas i samband med övriga venösa prov. Detta kan underlätta screening på akutmottagningar, upprepad provtagning och kontroll av känsliga patienter, för att snabbare identifiera behandlingskrävande acidos eller underventilering. v-TAC kan minska behovet av arteriell provtagning och därigenom minska smärta och lidandet för patienterna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Företaget OBI Medical betalade 30 000 kronor i lönekostnad för provinsamlingen, men bestämde inte över projektets utformning, tolkning eller publicering.