Egenreferat. Ateroskleros är en central orsak bakom hjärt–kärlsjukdom, som är den dominerande dödsorsaken. Det har länge varit känt att ateroskleros är en inflammatorisk process i artärväggen. Viktiga komponenter i de aterosklerotiska placken är döda celler, oxiderade lipoproteiner, speciellt LDL (OxLDL), samt immunologiskt aktiva celler. Man kan se ateroskleros som en oförmåga att »städa bort« döda celler och OxLDL från placken, där den kroniska inflammationen också är central.

Frågan är vad som orsakar inflammation och immunologisk aktivering i placken. Både döda celler och OxLDL är förstås kandidater. Men hur går det till mer specifikt? Vad reagerar dendritiska celler – centrala immunologiska »orkesterledare«  – och T-celler på? Infektioner är en möjlighet som har diskuterats mycket, men det har varit svårt att leda detta i bevis, och behandlingsförsök med antibiotika har inte varit lyckosamma.

För att studera denna immunologiska aktivering utgick vi från humana aterosklerotiska plack från endarterektomi, mestadels från a carotis men även från a femoralis. Vi preparerade T-celler från plack och exponerade dem för dendritiska celler från samma individ, där dessa celler i sin tur stimulerats med olika tänkbara antigener. Med denna metod har vi i en tidigare studie kunnat visa en mekanism genom vilken immunaktiveringen i humana plack kan orsakas, nämligen genom att stressproteiner (HSP), speciellt HSP60, kunde aktivera T-cellerna, och sådant HSP60 inducerades av OxLDL [1].

Vid oxidation av fetter, som LDL, bildas olika oxidationsprodukter. En sådan är malondialdehyd (MDA), som binder till proteiner. Vi lät i den nu aktuella studien MDA reagera med albumin, alltså inte med apoB i detta fall (som ju är LDL:s bärarprotein). Sådant MDA-albumin kunde aktivera T-cellerna direkt samt även i någon mån dendritiska celler så att de aktiverade T-celler. Effekten kunde hämmas med antikroppar mot MDA. Dessutom producerades HSP60 i dessa reaktioner [2]. Malondialdehyd skulle alltså kunna orsaka en del av immunaktiveringen vid ateroskleros, och därmed hjärt–kärlsjukdom via både direkta och indirekta mekanismer.

Fynden stödjer också hypotesen att ateroskleros kan dämpas genom att immunsystemet moduleras, till exempel genom vaccination.