Figur 1

Egenreferat. Faryngotonsillit är en av de vanligaste infektionerna i primärvården och står för en stor del av antibiotikaförskrivningen. Läkemedelsverket rekommenderar att patienter med streptokockorsakad faryngotonsillit och 3–4 Centorkriterier behandlas med antibiotika för att minska symtomen och påskynda tillfrisknande. Penicillin V (PcV) x 3 i tio dygn är förstahandsval.

Ökande antibiotikaresistens och brist på nya antibiotika gör att användningen av antibiotika måste optimeras. Studier på kortare behandlingstid har efterfrågats. Effektiviteten av penicillin är beroende av doseringstätheten, och hypotesen var att en tätare dosering är mer effektiv och att man därför kan förkorta behandlingstiden.

Denna behovsstyrda studie gjordes för att undersöka om PcV x 4 i fem dygn gav likvärdig effekt som dagens rekommendation.

Studien var randomiserad och öppen med non-inferiority-design, det vill säga vi ville undersöka om den kortare behandlingen inte var sämre än den längre. Non-inferioritygränsen sattes till –10 procent. Patienter ≥ 6 år med 3–4 Centorkriterier (feber ≥ 38,5 °C, ömmande lymfkörtlar, beläggningar på tonsillerna och frånvaro av hosta) och påvisade grupp A-streptokocker inkluderades.

Patienter randomiserades till PcV 800 mg x 4 i fem dygn (16 g) eller till 1 000 mg x 3 i tio dygn (30 g). En vecka efter avslutad behandling kom patienterna på återbesök för klinisk utvärdering av läkare. Patienterna fyllde även i en dagbok där bland annat grad av halsont rapporterades. Efter en och tre månader gjordes telefonuppföljning av forskningssjuksköterska. Studien visade att PcV 800 mg x 4 i fem dygn inte var sämre än PcV 1 000 mg x 3 i tio dygn. Av 397 utvärderingsbara patienter var 89,6 procent (181/202) kliniskt utläkta i femdygnsgruppen och 93,3 procent (182/195) i tiodygnsgruppen. Bakteriologisk utläkning var något lägre vid den kortare behandlingen. Det var ingen skillnad i antal recidiv eller komplikationer mellan grupperna.

Tid till första dag utan halsont var kortare i femdygnsgruppen, se Figur 1. De vanligaste biverkningarna var diarré, illamående och vulvovaginala besvär. Besvären var vanligare och mer långvariga i tiodygnsgruppen.

Följsamheten till behandlingen var hög i båda grupperna. Av tillfrågade patienter föredrog de flesta, 63 procent, den kortare kuren, oavsett behandling i studien. 22 procent föredrog den längre kuren och för 15 procent spelade det ingen roll.

Studien visar att PcV 4 gånger dagligen i fem dygn kan vara ett alternativ till den i dag rekommenderade tiodygnsbehandlingen.