I en stor statlig satsning för bättre psykisk hälsa i Australien, ledd från Macquarie University i Sydney, har en ny form av rikstäckande digital vård etablerats. PORTS (Practitioner online referral and treatment service) erbjuder bedömning och behandling på distans via ett webbaserat meddelandesystem eller via telefon och sker i samverkan med lokal sjukvård inom landets olika sjukvårdsregioner [1]. Australien är en stor kontinent, till större delen glest eller mycket glest befolkad. Ett förstärkt stöd för psykosocial behandling genom PORTS förväntades ge organisatorisk förstärkning och vara värdeskapande för befolkningen.

I projektets inledning togs under 18 månader 2 527 hänvisningar till PORTS emot från andra vårdgivare. Alla utom 150 medgav vetenskaplig utvärdering. Av återstående 2 377 nöjde sig 596 med diagnostisk bedömning och 427 fick hänvisning till lämplig vårdgivare. 739 invånare fick behandling inom PORTS i form av telefonstödd eller internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT). 615 hänvisade individer kunde inte nås.

Målgruppen för PORTS är vuxna eller unga vuxna (> 16 år) med förmodad depression eller ångestsyndrom. Hänvisningarna hade gjorts av allmänläkare, psykiater eller annan godkänd behörig sjukvårdspersonal. Man prioriterade individer i ekonomiskt utsatt position, i geografiskt avsides läge eller som av andra skäl hade signifikanta förhinder att få rätt hjälp på annat sätt. Allvarlig sjuklighet som episod av psykos eller signifikant suicidalitet uteslöt åtagande vid PORTS.  

Behandlingseffekterna var goda, och lite bättre för dem som hänvisades från enhet med egen psykiatrisk vård. Effektens storlek av behandling (Cohens d: 1,1–1,4) är beräknad som minskad specifik sjukdomsbörda. Jämförelse är sjukdomsbörda före behandling jämfört med uppföljning tre månader efter behandling. Inga allvarliga biverkningar rapporterades, och över 90 av dem som fick behandling var nöjda.

Författarna anser att PORTS utgör modell för en metod att ge stöd för psykisk hälsa för individer med ångest eller depression och som i övrigt är hänvisade till bristfällig primärvård eller befinner sig i en avsides landsända eller har svag egen ekonomi.

Studien har generell betydelse och analog metodik prövas på olika håll i världen, men inte i samma skala som i den här studien. Att behandla effektivt på distans sparar både personal och resor och är därför miljömässigt hållbart och potentiellt kostnadseffektivt. Besläktad behandling är prövad i Sverige [2].

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Nils Lindefors har sampublicerat med några i författargruppen i andra projekt.