Egenreferat. I Sverige rekommenderas igångsättning av förlossning när graviditeten nått två veckor över beräknad tid, motsvarande 42 fulla graviditetsveckor (v). Tidigare studier har visat att igångsättning vid 41 v leder till minskad perinatal dödlighet, men evidensen är inte entydig [1]. Den aktuella studien [2] syftade till att jämföra igångsättning vid 41 v respektive 42 v avseende säkerhet för mor och barn.

Swedish postterm induction study, SWEPIS, var en randomiserad kontrollerad studie vid 14 svenska förlossningsenheter 2016–2018. Friska kvinnor med normal graviditet och enkelbörd randomiserades vid 41 v till igångsättning samma eller nästa dag eller till att vänta och sättas igång vid 42 v om de inte hade fött dessförinnan. Primärt utfall var ett kombinerat mått av perinatal död och neonatal morbiditet såsom låg Apgarpoäng, kramper, hjärnblödning och mekoniumaspirationssyndrom.

Studien planerades att inkludera 10 000 kvinnor men avslutades i förtid efter inklusion av 2 760 kvinnor när det upptäcktes en signifikant skillnad i det sekundära utfallet perinatal död. I gruppen som sattes igång vid 41 v fanns inga fall av perinatal död. I gruppen som inväntade igångsättning vid 42 v fanns 6 fall (5 med intrauterin död och 1 med neonatal död) (P = 0,03). Det fanns ingen skillnad i det primära sammansatta utfallsmåttet mellan grupperna: 2,4 procent (33/1 381) respektive 2,2 procent (31/1 379) (relativ risk 1,06; 95 procents konfidensintervall 0,65–1,73, P = 0,90). Andelen barn som behövde inläggning på neonatalavdelning och andelen med behandlingskrävande gulsot var högre i v 42-gruppen. Andelen kejsarsnitt (10,4 mot 10,7 procent, P = 0,79) och allvarlig maternell morbiditet skiljde sig inte åt mellan grupperna. Tiden från inläggning till förlossning var sex timmar längre och tiden i aktiv förlossning en timme kortare för gruppen som sattes igång vid 41 v (P < 0,001 för båda). Av de kvinnor som randomiserades till igångsättning vid 41 v blev 86 procent igångsatta. Andelen i exspektansgruppen var 33 procent.

Även om det inte fanns någon skillnad i det primära utfallsmåttet i denna studie sågs en signifikant högre perinatal dödlighet med den rutin för igångsättning vid överburenhet som i dag rekommenderas i Sverige jämfört med att sätta igång förlossningen vid 41 v. Resultaten måste tolkas med viss försiktighet eftersom studien avslutades i förtid, men författarna menar att resultaten går i samma riktning som tidigare studier och att gravida som når 41 v bör erbjudas igångsättning. Hälsoekonomisk analys av resultaten liksom av kvinnornas upplevelse pågår.