Egenreferat. Sedan tidigare är det känt att personer i yrken med låg socioekonomisk status har en ökad diabetesrisk, men hur risken skiljer sig mellan specifika yrkesgrupper har inte kartlagts. Vi har studerat yrke och risken att utveckla typ 2-diabetes. Studien baseras på registerdata från hela den yrkesarbetande svenska befolkningen.

Totalt följdes 4,6 miljoner yrkesarbetande män och kvinnor under perioden 2006–2015. Via länkning till läkemedels- och patientregister identifierades 202 000 typ 2-diabetesfall. Information om kroppsmasseindex, rökning och kondition inhämtades för män från Mönstringsregistret och för kvinnor från Medicinska födelseregistret. Åldersstandardiserad incidens av typ 2-diabetes beräknades för de 30 vanligaste yrkena bland män respektive kvinnor.

Diabetesrisken var högre bland män än bland kvinnor. För män var risken högst bland yrkesförare, fabriksarbetare och maskinförare och lägst bland universitetslärare. För kvinnor var den högst bland fabriksarbetare, städare och köks- och restaurangbiträden och lägst bland sjukgymnaster och tandhygienister. Yrkesgrupperna med högst risk hade två till tre gånger högre risk än de med lägst risk.

Det fanns stora skillnader i riskfaktorer mellan yrkesgrupperna: till exempel var förekomsten av övervikt redan vid mönstringen fördubblad bland framtida manliga yrkesförare jämfört med bland framtida universitetslärare, och de presterade också sämre på konditionstest. Bland kvinnorna var rökning fem gånger vanligare bland fabriksarbetare än bland sjukgymnaster, och de hade också högre förekomst av övervikt. Det talar för att den höga diabetesförekomst som ses i vissa yrken inte förklaras av yrket i sig utan snarare av en högre förekomst av klassiska riskfaktorer för typ 2-diabetes redan tidigt i livet. Naturligtvis kan yrket i sig medföra ytterligare riskfaktorer i form av skiftarbete och stillasittande, men detta kunde inte studeras i föreliggande projekt.

Diabetes är vanligt – 7 procent av den vuxna befolkningen är drabbad och förekomsten ökar. Det går att reducera risken för typ 2-diabetes kraftigt genom livsstilsförändringar som leder till viktminskning och ökad fysisk aktivitet. Vuxna tillbringar en stor del av sin tid på arbetet, och arbetsplatsen är en potentiellt viktig men outnyttjad arena för primärprevention. Den preventiva potentialen är stor: nästan hälften av alla typ 2-diabetesfall skulle försvinna om hela den arbetande befolkningen hade lika låg risk som universitetslärare och sjukgymnaster. Stora hälso- och produktionsvinster skulle kunna göras om man lyckades förebygga typ 2-diabetes i de yrkesgrupper där risken är som högst.