Egenreferat. En stor utmaning under de senaste decennierna har varit att på ett vederhäftigt sätt utreda och diagnostisera vuxna vid misstanke om ADHD eller autismspektrumsyndrom. Symtombilderna ska ha förelegat sedan barndomen för att diagnoserna ska kunna ställas, men fram till 1990-talet ställdes sällan dessa diagnoser på normalbegåvade barn, oavsett symtombild. Det ledde till att en stor grupp patienter med företrädesvis tvångssyndrom, depression, beroendetillstånd och ångestproblematik efterfrågade neuropsykiatriska utredningar i vuxen ålder.

För att en ADHD- eller en autismdiagnos ska kunna ställas på vuxna krävs att en anhörig kan konfirmera förekomst av typiska symtom i barndomen. I Sverige har vi ofta använt formuläret Fem till femton (FTF) för detta ändamål, både inom barn- och vuxenpsykiatrin. Frågorna är utformade av en grupp nordiska barnläkare, barnpsykiatrer och psykologer med hög klinisk kompetens [1]. Formulärets 181 frågor täcker åtta olika huvuddomäner och 22 subdomäner och fylls i av föräldrarna inför en fördjupad intervju.

Eftersom FTF inte är utformat för att identifiera symtom retrospektivt och det är oklart hur mycket föräldrar i själva verket minns av sina barns symtom, genomförde vi en test–retest-studie med FTF, med 10 till 19 år mellan de båda testtillfällena [2]. 74 föräldrar, som ursprungligen hade fyllt i FTF när deras barn utreddes inom barnpsykiatrin, fyllde åter i formuläret utifrån hur de mindes symtombilden hos det nu vuxna barnet.

Vi mätte överensstämmelse mellan de båda testtillfällena och fann stora skillnader mellan mätningarna. Symtom som tenderar att bli mer märkbara i tonåren, såsom bristande social kompetens, överskattades retrospektivt. Däremot föreföll till exempel överaktivitet, något som minskar med åren, att glömmas bort. Utifrån våra resultat utvecklade vi en kortversion, FTF-Brief med 24 frågor, avsedd för retrospektiv utredning av utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska symtom hos vuxna. Dessa 24 frågor representerar 18 av de 22 subdomänerna. Frågorna har både en hög representation och godtagbar samstämmighet mellan förälderns bedömning av barnets symtom i barndomen, och hur de sedan minns dessa hos sitt vuxna barn. FTF-Brief kan laddas ned på svenska och engelska från www.memogen.se.