Egenreferat. Depression som riskfaktor för senare utveckling av kardiovaskulär sjukdom har rapporterats, liksom sambandet mellan depression och sämre utfall hos personer med kardiovaskulär sjukdom.

Förekomst av depression och senare utveckling av abdominellt aortaaneurysm (AAA) är sparsamt studerat. I en prospektiv populationsbaserad kohortstudie undersöktes sambandet mellan depression och senare utveckling av AAA. Studien är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet.

Totalt inkluderades 59 136 personer (52,5 procent kvinnor) från den norska HUNT-databasen. Den innehåller information om kliniska data och enkätdata från bland annat HADS (Hospital anxiety and depression scale).

Under en medeluppföljningstid på 13 år identifierades 742 personer med AAA, där diagnosen verifierats med journalgranskning. Totalt 6 401 (12 procent) personer rapporterade depressiva symtom. Personer med depressiva symtom var äldre och en högre andel var rökare, överviktiga, hade kranskärlssjukdom, diabetes och hypertoni. Efter att hänsyn tagits till förväxlingsfaktorer kvarstod att personer med depressionssymtom hade 32 procent ökad risk för AAA jämfört med personer utan depressionssymtom (hazardkvot 1,32; 95 procents konfidensintervall 1,08–1,61).

Studiens resultat tyder på att depression bör evalueras som en möjlig riskfaktor, liksom rökning, kardiovaskulär sjukdom, hereditet och förhöjda blodfetter, i samband med att man överväger strategisk ultraljudsscreening av personer som har ökad risk för AAA.