Egenreferat. På samhällsnivå finns statistiska samband mellan låg socioekonomisk position och epilepsi. I Storbritannien har man också påvisat samband mellan epilepsiförekomst och regioners/stadsdelars socioekonomiska position [1]. Vi undersökte om det gick att se samband mellan förekomst av epilepsi respektive epilepsirelaterade ambulansuppdrag och socioekonomiska variabler i en större svensk stad [2]. Statistik från Socialstyrelsens patientregister relaterades till socioekonomiska data från den kommunala samarbetsorganisationen Göteborgsregionen och ambulanssjukvårdens journalsystem Ambulink för geografiska områden i Göteborg (690 000 invånare). 

Samband sågs mellan prevalens av epilepsi och inkomst per capita (r = –0,42, P = 0,0071) respektive hög andel invånare med försörjningsstöd (r = 0,49, P = 0,0014). Därutöver undersöktes gps-koordinater för 7 907 ambulansuppdrag för epileptiska anfall under 2013–2018. Måttliga till svaga signifikanta samband fanns mellan högt antal sådana ambulansuppdrag per invånare och socioekonomiskt svagare mått för området (försörjningsstöd r = 0,31, inkomst r = –0,19, P < 0,0001).

Slutligen analyserades prehospital vård i två socioekonomiskt starka respektive två socioekonomiskt svaga områden. I de socioekonomiskt svagare områdena var det vanligare med lägre prioriterade ärenden och att anfallsbrytande behandling inte gavs på plats, en surrogatmarkör för pågående anfall. 

Ett samband mellan låg socioekonomisk position och sjukdom finns beskrivet för många tillstånd, från hjärt–kärlsjukdom till cancer. För epilepsi tros en huvudförklaring vara samvariation mellan socioekonomiska variabler och riskfaktorer för epilepsi. Vad gäller skillnaderna i prehospital vård skulle en möjlig förklaring kunna vara att ambulans i högre utsträckning tillkallas vid mindre allvarliga tillstånd (exempelvis anfall som slutat spontant vid känd epilepsi) i socioekonomiskt svagare områden. Det skulle i sin tur kunna bero på sämre verklig eller upplevd tillgång till andra kontaktvägar till epilepsisjukvård. Mer forskning om detta behövs.