Egenreferat. Högt blodtryck är den främsta riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom, men trots effektiv blodtryckssänkande behandling når många patienter inte optimala blodtrycksnivåer, och många är omedvetna om sitt tillstånd. En utmaning är att hitta dessa patienter för att sätta in behandling eller optimera en redan pågående terapi. Högt blodtryck är ofta förekommande på akutmottagningen, vilket i många fall förklaras av patientens akuta tillstånd men även av akuten som miljö. Huruvida blodtrycksmätningar på akuten kan kopplas till risk för framtida kardiovaskulär sjukdom är fortfarande oklart.

Vi genomförde därför en registerbaserad kohortstudie på 300 193 vuxna patienter som besökt akuten på Karolinska universitetssjukhuset under perioden 2010–2016 och hade ett blodtryck uppmätt. Patienterna följdes upp via Patient- och Dödsorsaksregistret avseende insjuknande i utfallsmåttet kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt, stroke eller plötslig hjärtdöd) under en medianuppföljningstid på 3,5 år.

Associationen mellan högt blodtryck och insjuknande i kardiovaskulär sjukdom estimerades med två olika Cox-regressionsmodeller. Blodtrycket kategoriserades baserat på riktlinjer för hypertoni och blodtrycksnivåer från ESC och ESH (European Society of Cardiology och European Society of Hypertension)  till kategorierna lindrig (>140–160 mm Hg), måttlig (>160–180 mm Hg) och allvarlig (>180 mm Hg) hypertoni. I modellerna justerades estimaten för ålder, kön, inklusionsår och sjukhus samt för tidigare hypertoni, diabetes mellitus och lipidsänkande terapi. Ett estimat av nyttan av screening för högt blodtryck på akuten gjordes med hjälp av den relativa riskreduktionen av antihypertensiv behandling från tidigare forskning.

Sambandet mellan blodtrycket på akuten och insjuknande i kardiovaskulär sjukdom var starkt och gradvis ökande för både systoliska och diastoliska blodtrycksnivåer som motsvarade lindrig (hazardkvot [HR] 1,15, 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,06–1,24), måttlig (HR 1,35, 95KI 1,25–1,47) och allvarlig hypertoni (HR 1,63, 95KI 1,49–1,77). Sambandet förelåg oberoende av tidigare hypertonidiagnos, diabetes mellitus, kardiovaskulär sjukdom eller hur akut tillståndet hade bedömts vid ankomst. Vi uppskattade att 151 patienter på akuten behövde mäta sitt blodtryck och att 71 av dessa skulle behöva en blodtryckssänkande behandling för att undvika en framtida kardiovaskulär sjukdomshändelse, under en medianuppföljningstid på 3,5 år.

Vår slutsats är att högt blodtryck på akuten har en stark koppling till framtida kardiovaskulär sjukdom, och därför bör höga nivåer inte ignoreras utan ses som en möjlighet att optimera eller sätta in antihypertensiv behandling. Högt blodtryck på akuten bör följas upp och behandlas om nödvändigt. Blodtrycksmätningar på akuten är ett underanvänt verktyg med stor potential att minska morbiditet och mortalitet associerad med hypertoni.