Egenreferat. Under de senaste decennierna har allt fler barn och ungdomar i Sverige och världen insjuknat i inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). IBD som debuterar under barndomen anses vara en allvarligare form av sjukdomen och kan antas påverka barnens möjligheter att klara av skolarbetet. Det har dock saknats större studier om hur IBD påverkar skolbetyg och barnens möjligheter till fortsatta studier efter grundskolan.   

I en nationell registerbaserad kohortstudie har vi nu jämfört avgångsbetyg i grundskolan (Elevregistret årskurs 9, Skolverket) för 9 442 barn som insjuknade i IBD mellan 1990 och 2014 (Patientregistret, Socialstyrelsen) och 93 180 matchade barn utan IBD (Registret över totalbefolkningen, SCB). 

Barn med IBD hade i medelbetyg 280 poäng, medan kontrollbarnens medelbetyg var 285 poäng på en betygsskala från 0 till 320 poäng. Efter justering för psykosociala riskfaktorer var skillnaden i medelbetyg 4,9 poäng (95 procents konfidensintervall [95KI] −7,1 till −2,6). Vi fann dock inte att barnen med IBD hade en ökad risk för att få underkänd grundskolekurs (oddskvot 1,14; (95KI 0,99–1,31).

Skillnaden i avgångsbetyg var störst för de barn som insjuknat tidigt och de som haft en tyngre behandlingsbörda. Exempelvis hade barn som behövt bukoperation hela 15 poäng lägre medelbetyg än sina friska kamrater. 

Genom att använda Flergenerationsregistret (SCB) kunde vi bekräfta våra huvudresultat i analyser där vi jämförde barnen med IBD med deras syskon utan IBD.

Sammantaget visar studien att barn med IBD hade lägre avgångsbetyg än friska jämnåriga och syskon. Skillnaden mellan barn med IBD och kontrollbarnen var dock relativt liten, och de flesta barn med IBD uppnådde nästan lika bra betyg som kontrollgruppen och syskon. Vi kunde inte visa att skillnaden i medelbetyg minskade över studietiden, trots att den medicinska behandlingsarsenalen under tiden kom att utökas med anti-TNF-preparaten. 

Även om vår studie måste anses vara uppmuntrande för de flesta barn som insjuknar i IBD, visar den också att insjuknande i allvarligare former av IBD tidigt i livet verkar kunna leda till betydande negativ påverkan på de drabbade barnens möjligheter att klara skolarbetet. Sjukvården och skolan bör gemensamt identifiera dessa riskbarn så att de redan tidigt i sjukdomsförloppet kan erbjudas stödundervisning. Sjukvården bör utforma behandlingar och kontroller så att de så lite som möjligt påverkar barnens möjligheter att delta i skolarbetet.