Figur 1

Egenreferat. Standardiserat cykelarbetsprov är ett väletablerat diagnostiskt test som används vid exempelvis ansträngningsutlöst bröstsmärta eller andfåddhet, klaffsjukdom, arytmibesvär eller som preoperativ utredning inför stor kirurgi. Arbetsförmåga vid arbetsprov bär stark prognostisk information. 2014 rekommenderade Svensk förening för klinisk fysiologi användning av ett nytt referensmaterial för arbetsförmåga och 2019 tillkom rekommendationer om hur arbetsförmågan bör graderas (procent av förväntad): god (≥120; normal 75–<120; lätt sänkt 70–<75; måttligt sänkt 50–<70; uttalat sänkt <50.

13 387 patienter som genomfört arbetsprov vid fysiologiska kliniken i Kalmar mellan 2004 och 2016 följdes upp under lång tid avseende död/kardiovaskulär död (t o m 30 apr 2019), samt tillkommande ischemisk hjärtsjukdom/hjärtsvikt och sjukhusvård för dessa diagnoser (t o m 30 dec 2017), genom samkörning med Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Nationella patientregistret. Under uppföljningstiden (median 7,7 år [interkvartilomfång 5,6–11,4]) dog 1 809 patienter, varav 546 av kardiovaskulär orsak. 3 143 patienter diagnostiserades med ischemisk hjärtsjukdom och 1 697 respektive 1 133 patienter vårdades inneliggande för ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt. Jämfört med normal arbetsförmåga var sänkt arbetsförmåga associerad med en progressivt ökande risk för död eller kardiovaskulär död för varje ytterligare grad av sänkning. Lätt sänkt arbetsförmåga var associerad med en trefaldig riskökning, måttligt sänkt arbetsförmåga med en mer än fyrfaldig riskökning och uttalat nedsatt arbetsförmåga med mer än åttafaldig riskökning för död. Liknande samband sågs för kardiovaskulär dödlighet, såväl för patienter med eller utan tidigare känd hjärt–kärlsjukdom.

Bland patienter med minst 5 års uppföljningstid ökade 5-årsmortaliteten exponentiellt med minskande arbetsförmåga (Figur 1). Jämfört med normal arbetsförmåga var nedsatt arbetsförmåga associerad med en ökad risk för nyinsjuknande i ischemisk hjärtsjukdom samt för sjukhusvård av ischemisk hjärtsjukvård eller hjärtsvikt.

Sammanfattningsvis kan de nyligen rekommenderade graderingsintervallen för arbetsförmåga således anses vara högst kliniskt relevanta och bär stark prognostisk information, vilket torde vara till nytta för klinikern i handläggning av patienter som genomgått standardiserat cykelarbetsprov.