Egenreferat. Litium är ett effektivt läkemedel för underhållsbehandling av bipolär sjukdom och kan förebygga både akuta affektiva insjuknanden och suicid. Litiumbehandling kan dock medföra biverkningar. Det är sedan länge känt att litium kan påverka sköldkörtelns funktion och orsaka hypotyreos. Huruvida sköldkörtelfunktionen återhämtar sig efter litiumutsättning har tidigare varit okänt.

I vår studie undersöktes därför om litiumassocierad hypotyreos är reversibel hos patienter efter avslutad litiumbehandling. Studien var en del av LiSIE (Lithium study into effects and side effects), en stor retrospektiv kohortstudie i Norrbotten som undersöker effekt och biverkningar av litium och andra stämningsstabiliserande läkemedel. I studien inkluderades 90 patienter med litiumassocierad hypotyreos vilka behandlades med tyroxin och senare avslutade sin litiumbehandling. Genomsnittstid mellan initiering av litium och tyroxinsubstitution var 2,3 år. Dokumenterad uppföljning av sköldkörtelfunktionen efter litiumutsättning fanns hos 85 av dessa patienter. I 35 av fallen sattes tyroxin ut efter avslutad litiumbehandling. Endast sex av dessa patienter återinsattes senare på tyroxin, varav endast en hade klinisk hypotyreos.

Sammanfattningsvis visade studien att litiumassocierad hypotyreos tycks vara reversibel hos de flesta patienter efter avslutad litiumbehandling. Fyndet talar för att läkare i större utsträckning bör försöka seponera substitutionsbehandling av litiumassocierad hypotyreos. Utsättningsförsök av tyroxin bör ske några veckor efter litiumutsättningen så att sköldkörteln fått tid till återhämtning. I enlighet med studiens begränsade evidens kan man förvänta sig att hypotyreos återkommer tidigt efter tyroxinutsättning, om det alls återkommer. Därför bör sköldkörtelfunktionen övervakas några månader efter tyroxinutsättning.